H- og P-sætninger i mit sikkerhedsdatablad og på min etiket

Efter CLP (den europæiske klassificeringslovgivning for kemikalier) trådte endeligt i kraft og afløste det gamle DSD/DPD klassificeringssystem, så er det nu H- og P-sætninger, som man skal forholde sig til og ikke de gamle R- og S-sætninger. 

H- og P-sætninger

GHS og CLP

Men hvad er H- og P-sætninger så lige? H- og P-sætninger bruges i næsten alle lande i hele verden og er en del af det internationale klassificeringsregelsæt GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), som er fastlagt af FN (The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)).

I dette regelsæt er alle H- og P-sætninger defineret. Regelsættet fungerer som byggeklodser, hvor hvert land eller hver region selv kan fastsætte, hvilke byggeblokke (i form af H- og P-sætninger) som de vil bruge.

I EU har vi i den europæiske klassificeringslovgivning (CLP – The Classification, Labelling and Packaging Regulation) defineret, hvilke H- og P-sætninger, som vi anvender i EU.

Derfor kan man ofte se H- og P-sætninger i sikkerhedsdatablade fra lande uden for EU, som man aldrig ville se på et europæisk produkt.

H-sætninger

Den vigtigste del af H- og P-sætninger er H-sætningerne (forkortet fra Hazard). På dansk hedder de også faresætninger og er sætninger, som forklarer et kemisk produkts fareklassificering, altså om produktet er ætsende, brandfarligt, giftigt, miljøfarligt eller andet.

H-sætningerne kommer i intervaller:

 • 200-299 er de fysiske farer, såsom eksplosiv, brandfarlig, oxiderende ol.
 • 300-399 er sundhedsfarer, såsom giftighed, ætsning, sensibilisering, kræft mm.
 • 400-499 er miljøfarer, såsom akut og kronisk fare for vandmiljøet, fare for ozonlaget mm.

Jo ”lavere” nummer H-sætning, jo farligere stof

En tommelfingerregel for H-sætninger, som har med samme fare at gøre, er, at jo lavere nummer jo farligere er stoffet klassificeret.

For eksempel:

H314 ”Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader” er farligere end H315 ”Forårsager Hudirritation”.

H300 ”Livsfarlig ved indtagelse” er farligere end H301 ”Giftig ved indtagelse”, som igen er farligere end H302 ” Farlig ved indtagelse”.

EUH-sætninger

I EU bruges der udover H- og P-sætninger også særlige EUH-sætninger til at formidle andre informationer, såsom risiko for allergi for sensitive personer, risiko for udtørring af huden, risiko for allergi ved isocyanater og epoxyer, udvikling af giftig gas ved kontakt med syre, ætsende ved indånding og indehold af bly eller chrom VI.

Overordnet kan EUH-sætninger inddeles i:

 • Fysiske egenskaber (EUH014, EUH018, EUH019 og EUH044)
 • Sundhedsmæssige egenskaber (EUH029, EUH031, EUH032, EUH066, EUH070 og EUH071)
 • Særregler for supplerende mærkning (EUH201, EUH201A, EUH202, EUH203, EUH204, EUH205, EUH206, EUH207, EUH208, EUH209, EUH209A, EUH210, EUH211 og EUH212)
 • Særregler for mærkning af plantebeskyttelsesmidler (EUH401)

 

Da de er en særlig europæisk lovgivning, vil de ikke findes på sikkerhedsdatablade fra lande uden for EU. Det kan dog nævnes at Australien og New Zealand har tilsvarende AUH-sætninger, som lægger sig op af de europæiske.

P-sætninger

Den anden del af H- og P-sætninger er P-sætningerne (forkortet fra Precautionary). På dansk hedder de også sikkerhedssætninger og er sætninger, som videregiver information, om hvordan man kan forhindre eller minimere skadelige påvirkninger på mennesker eller miljøet.

P-sætningerne kommer i intervaller:

 • 100-199 er de generelle f.eks. medbring beholder eller etiketten ved brug for lægehjælp.
 • 200-299 er forebyggelse f.eks. undgå varme og ild.
 • 300-399 er reaktion f.eks. hvad man skal gøre ved indtagelse.
 • 400-499 er opbevaring f.eks. opbevares tørt, køligt eller under lås.
 • 500-599 er bortskaffelse f.eks. hvor bortskaffer man produktet.

 

Det anbefales i CLP, at man ikke angiver mere end 6 P-sætninger på en etiket eller i et sikkerhedsdatablad. Derfor er det vigtigt at udvælge de bedst egnede.

Vigtigheden af at forstå H- og P-sætninger

Da H- og P-sætningerne formidler, dels farerne ved produktet og dels information om, hvordan man minimerer risikoen for mennesker og miljø, er de vigtige at læse og forstå!

Læs også artiklerne om farligt gods, personlige værnemidler, kemisk risikovurdering eksempel og CLP her.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.