Uddannelse

Uddannelsestilbud med udgangspunkt i Dansk Kemidatabase, kemi generelt eller det brede arbejdsmiljø – både med fysisk fremmøde eller online. Vi skræddersyr også målrettede uddannelser til netop jeres virksomheds behov.

håndtering og transport af farligt gods

Online kap. 1.3 kursus - håndtering og transport af farligt gods ​

Alle, som er involveret i transport af farligt gods, skal have en kapitel 1.3. uddannelse, uanset om mængden af farligt gods håndteres efter det fulde ADR-regelsæt eller reglerne for begrænset mængde, undtaget mængde eller frimængde.

Den eneste undtagelse er, hvis man kører med mindre mængder farligt gods med henblik på selv at bruge det på den adresse, som man kører til (Populært kaldet Montørreglen).

Man er involveret i transporten, når man klassificerer, påfylder, pakker, mærker, læsser, afsender, transporterer og aflæsser farligt gods samt udfylder transportdokumenter eller bestiller transporten af farligt gods.

Kurset består af en grunduddannelse, en funktionsspecifik uddannelse og en sikkerhedsuddannelse som defineret i ADR.

Indkøberen – virksomhedens kemiske dørmand (spar tid og ressourcer)

Ved at tage stilling til de kemiske produkter som lukkes ind på virksomheden, letter du din kemistyring og sparer både tid og ressourcer.

Jo flere kemiske produkter, jo mere arbejde for dig!
Som virksomhedens indkøber af kemi kan du ligeledes forhindre, at skadelig kemi kommer ind på virksomheden – både af sundhedsfarlig og miljøfarlig karakter – og dermed sikre et bedre arbejdsmiljø.

Ved at sætte krav til både de kemiske produkter og leverandørerne heraf undgår du, at virksomhedens medarbejdere skal håndtere unødigt skadeligt kemi samtidig med, at du kan undgå en række ekstra forpligtigelser ift. dokumentation, opbevaring, fremtidig substitution m.m.

Bliv også klogere på, hvilke krav du kan sætte til dine leverandører, samt hvad du skal modtage fra dem efter kemiindkøb. Kurset belyser desuden, hvad du skal være opmærksom på afhængigt af, om du køber produkterne i Danmark, indenfor EU eller i resten af verdenen.

Håndtering af farlige stoffer i bygninger

Ved renovering og nedrivning af bygninger kan man støde på asbest, PCB, tungmetaller (fx cadmium, zink, kobber, krom, nikkel, kviksølv) samt måske PAH (polyaromatiske kulbrinter).

Uddannelsen giver kendskab til stoffernes sundhedsfare og hvordan man beskytter sig imod dem, ligesom man skal kende reglerne for arbejde med disse stoffer.

Ved arbejdsprocesserne i forbindelse med arbejdet kan sandblæsning, slibning og skæring desuden forårsage spredning af krystallinsk kvarts, som er kræftfremkaldende.

Der er særlige krav til uddannelse ved arbejde med asbest, bly og PCB, og på denne uddannelse gennemgås aktuelle bekendtgørelser og vejledninger, så både håndværkere ved, hvordan de skal agere, og arbejdsgivere ved, hvordan de skal instruere medarbejdere i at håndtere asbest, PCB og bly, således at instruktionspligten bliver overholdt

Kursus i kemisk risikovurdering

Uddannelse i kemisk risikovurdering

Deltagerne klædes på til at foretage en kemisk risikovurdering på virksomheden med anvendelse af risikovurderingsmodulet i Dansk Kemidatabase.

Formålet med en kemisk risikovurdering er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen.

På uddannelsen gennemgås følgende emner

 • Hvad er en kemisk risikovurdering, og hvornår skal den laves?
 • Hvilke vurderingselementer skal indgå?
 • Hvor findes oplysningerne i Dansk Kemidatabase?
 • Hvordan kan risikovurderingen bruges, og hvor tit skal den revideres?

Asbestinstruktion

Sikker håndtering ved nedrivning af udvendig asbest

Ifølge lovgivningen skal personer, der arbejder med udvendig asbestrenovering og som bliver udsat for asbeststøv, have en instruktion og oplæring.

Forebyg arbejdsmiljøproblemerne ved udvendigt asbestarbejde og kend lovgivningens krav. Opdater jeres viden om sundhedsfarer, risici, værnemidler m.m., så virksomheden lever op til lovgivningens krav om instruktion. Uddannelsen er for alle, der udfører udvendigt støvende asbestarbejde, fx nedtagning af skiffertage, fjernelse af facadeplader og anden demontering af udvendige asbestholdige materialer, hvor dele af materialet kan være knust. Undervisningen kan tilrettelægges med afsæt i jeres ønsker og behov samt evt. cases fra jeres hverdag.

Kemisk arbejdsmiljøkursus for kemilærere

Kemisk arbejdsmiljøkursus for kemilærere

Skolernes kemilærere håndterer kemi i hverdagen – både i forbindelse med forberedelse til undervisning og i undervisningssammenhæng sammen med eleverne.

Skolens kemilærer ender også ofte som skolens kemiansvarlige pga. af den faglige baggrund. Ønsker du som kemilærer et kursus med fokus på det kemiske arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdet i kemilokalet, så kan dette kursus med følgende program, være noget for dig:

 • Kemisk risikovurdering
 • Krav til værnemidler – briller, handsker og kittel
 • Introduktion til klassificering af fortyndinger og blandinger
 • Affald

Få gennemgået krav og tilgang til de kemiske risikovurderinger med fokus på stofgrupper og opgaver i kemilokalet.

Bliv klædt på ift. værnemidler – både indkøb, anvendelse og opbevaring af værnemidler. Vidste du f.eks., at der er forskel på nitrilhandsker godkendt til kemikaliehåndtering og fødevarehåndtering?

I forbindelse med forsøg laves der også ofte fortyndinger og blandinger. På kurset introduceres du for klassificering af fortyndinger, så du kan udarbejde etiketter.

Håndtering af kemikalieaffald vil også være på programmet.
Opgaveløsning er i højsædet, så deltagerne har rig mulighed for at arbejde med begreberne og sparre med hinanden samt underviseren.

Passer I på jeres unge medarbejdere

Krav til det kemiske arbejdsmiljø for unge medarbejdere

Har din virksomhed medarbejdere under 18 år som arbejder med kemiske produkter, så medfølger der en række forpligtigelser og forbud.

Ligeledes står I måske med en medarbejdergruppe, som er i deres første job. Det er derfor særligt vigtigt at tage hånd om denne medarbejdergruppe, så de er klædt på til, at udføre deres arbejdsopgaver og håndtere de kemiske produkter som findes på virksomheden.

Vidste du, at der er en lang række kemiske produkter, som unge under 18 ikke må arbejde med (med mindre det er som et led af deres uddannelse)? Få mere viden om emnet og deltag på kurset.

Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Håndtering af kemi på arbejdspladsen

Uddannelsen sætter fokus på kemikaliehåndtering på de danske arbejdspladser og behandle emner som anvendelsesbegrænsninger og instruktionskrav.

Deltagerne bliver klædt på til at håndtere kemiske produkter i deres hverdag, samt de krav til instruktion samt kemisk risikovurdering, det medfører.

Uddannelsen vil i overskrifter omhandle

 • Sundhedsfarer og eksponeringsveje
 • Mærkning
 • Værnemidler
 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Instruktion og oplæring
 • Kemisk risikovurdering
Klassificering og mærkning af kemikalier (CLP)

Klassificering og mærkning af kemikalier (CLP)​

Denne uddannelse klæder deltagerne på til at klassificere nye rene kemikalier og/eller kemiske blandinger, hvilket er nødvendigt i forhold til udarbejdelse af sikkerhedsdatablade samt etiketter til kemiske produkter.

På kurset gennemgås de forskellige fareklasser i CLP, og hvilke grænser, der resulterer i, at et kemisk produkt skal klassificeres som farligt. Dette vil ske igennem eksempler og regneopgaver. Der vil desuden være nogle opgaver, som man kan lave imellem de to undervisningsdage.

Efter kurset vil deltagerne være i stand til at klassificere et kemisk produkt og forholde sig kritisk til mærkningen af allerede klassificerede produkter.

Har I styr på virksomhedens kemiske forpligtigelser

Har I styr på virksomhedens kemiske forpligtigelser?

Kurset afholdes som to moduler, der kan tages selvstændigt af hinanden.

Kursets del 1 vil omhandle virksomhedens minimumsforpligtigelser ift. det kemiske arbejdsmiljø, når der forefindes kemiske produkter på virksomheden, hvor del 2 skal ses som en overbygning.

Kursets del 2 vil omhandle virksomhedens yderligere forpligtelser afhængigt af typen af kemi på virksomheden samt virksomhedens rolle i leverandørkæden.

Krav til det kemiske arbejdsmiljø for gravide og ammende medarbejdere

Som virksomhed har I et særligt ansvar for jeres gravide og ammende medarbejdere og række forpligtigelser skal imødekommes. Er du bevidst om dine?

En lang række kemiske produkter kan være klassificeret eller have indholdsstoffer som gør, at arbejdet med disse kan være uhensigtsmæssigt for de gravide og ammende medarbejdere.

Produkterne kan fx have egenskaber som kan skade det ufødte barn eller barnet under amning. Der skal også laves en særlig risikovurdering ift. gravide og ammendes eventuelle arbejde med en lang række produkter. Hvilke produkter er der tale om, hvordan identificerer I dem og hvordan laver I denne særlige risikovurdering?

Værnemidler - kursus

Værnemidler - hvornår er de gode nok?

Personlige værnemidler, som beskyttelseshandsker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, sikkerhedssko, høreværn, hjelme og særligt arbejdstøj, er laveste forebyggelsesniveau, men nødvendige at anvende i mange arbejdssituationer.

Men vælger man fx en handske for at beskytte sig for et kemisk produkt i det forkerte materiale, skaber det falsk tryghed, samtidigt med at udsættelsen for kemien kan forværres. Dette gør, at der under valg af værnemidler kan opstå mange spørgsmål som:

 • Hvornår skal der anvendes værnemidler?
 • Hvad skal jeg vælge?
 • Hvornår er beskyttelsen god nok?
 • Hvordan skal jeg opbevare mine værnemidler og skal de vedligeholdes?
 • Er der regler for, hvor længe jeg må bruge dem?


På kurset vil forskellige værnemiddeltyper og materialer gennemgås, samtidigt med at der gives gode råd til opbevaring og vedligehold.

Kursets formål er at hjælpe deltagerne i gennem ”værnemiddel-junglen” og imod til gode værnemiddelvalg.

Uddannelser i Joblife

Uddannelser i Joblife

Dansk Kemidatabase er en del af Joblife A/S, som udbyder en række uddannelser om arbejdsmiljø og herunder kemi.

Vi udbyder de lovpligtige arbejdsmiljøuddannelser, arbejdsmiljøkoordinatoruddannelser samt en række andre uddannelser, som bl.a. kan være supplerende uddannelser til arbejdsmiljøorganisationen.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Hvad får du i Dansk Kemidatabase?

I får overblik og adgang til 21.000 produkter med instruktioner og sikkerhedsdatablade samt værktøjer til kemisk risikovurdering, redskab til substitution, adgang til vore kemikere og ekstra moduler m.v

Uddannelser
og kurser

Dansk kemidatabase afholder løbende relevante kurser, og Joblife, som ejer Dansk Kemidatabase, tilbyder en lang række af uddannelser om fysisk og psykisk arbejdsmiljø og herunder også kemi.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.