Vores abonnementer

Find det abonnement, der passer bedst til din virksomhed

 

Dansk Kemidatabase tilbyder fire forskellige abonnementstyper

Service Plus

Målrettet virksomheder, der ønsker løbende sparring og rådgivning på kemiområdet, og vil have flere af vores funktioner med fra start.

Ubegrænset antal brugere  
Ubegrænset antal afdelinger
Danske sikkerhedsdatablade
Kemisk risikovurdering
Substitution
Teknisk support
Automatisk opdatering
Rådgivning af kemikere
Online netværk
Webinar
Kemikortlægning
Default standardsætninger
Arbejdsmiljørådgivning
KRAN- eller ABC-vurdering
Etiket-modul
Instruktionsplakat
Online undervisning
Loyalitetsfordel 1
Loyalitetsfordel 2

Basis

Målrettet virksomheder, som selv har ressourcer til at holde danske sikkerhedsdatablade opdaterede.

Ubegrænset antal brugere
Ubegrænset antal afdelinger
Danske sikkerhedsdatablade
Kemisk risikovurdering
Substitution
Teknisk support
Automatisk opdatering
Rådgivning af kemikere
Online netværk
Webinar
Kemikortlægning
Default standardsætninger
Arbejdsmiljørådgivning
KRAN- eller ABC-vurdering
Etiket-modul
Instruktionsplakat
Online undervisning
Loyalitetsfordel 1
Loyalitetsfordel 2

Gratis

Målrettet virksomheder med maksimalt 10 kemiske produkter, som selv har ressourcer til at holde danske sikkerhedsdatablade opdaterede.

1 bruger
1 afdeling
Danske sikkerhedsdatablade
Kemisk risikovurdering
Substitution
Teknisk support
Automatisk opdatering
Rådgivning af kemikere
Online netværk
Webinar
Kemikortlægning
Default standardsætninger
Arbejdsmiljørådgivning
KRAN- eller ABC-vurdering
Etiket-modul
Instruktionsplakat
Online undervisning
Loyalitetsfordel 1
Loyalitetsfordel 2

Med et abonnement på Dansk Kemidatabase
får du en lang række fordele:

 • Et effektivt værktøj med hjælpetekster til kemisk risikovurdering.
 • Overblik over produkterne i din virksomhed. Dermed opfylder du kravet om en fortegnelse over kemikalier.
 • Adgang til 21.000 instruktioner (tidl. arbejdspladsbrugsanvisninger) og herunder sikkerhedsdatablade via QR-koder og stregkoder. Instruktionerne fylder to sider og er skrevet på forståeligt dansk. De er en god hjælp i forbindelse med oplæring og instruktion af medarbejdere.
 • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter ved hjælp af vurdering – rød, gul eller grå score – af kemikaliernes iboende farlige egenskaber.
 • Mulighed for søgning på faresætninger og CAS-numre samt søgning efter produkter med stoffer på myndighedslister som Kræftlisten og Kandidatlisten.
 • Adgang for alle medarbejdere, herunder mulighed for anonym læseadgang.
 • Kvalitetssikring af oplysninger fra leverandørens sikkerhedsdatablade.


Dansk Kemidatabase tilbyder fire abonnementstyper: Gratisabonnement, Basisabonnement, Serviceabonnement og Service Plus abonnement. Du kan supplere et abonnement med en lang række attraktive ekstra moduler. Derudover afholder vi løbende generelle og firmaspecifikke kurser og uddannelsesforløb for vores kunder. 

Få adgang til attraktive ekstra moduler

Et abonnement hos Dansk Kemidatabase giver dig mulighed for at tilkøbe en lang række ekstra moduler, som på forskellig vis giver dig store fordele.

Få styr på dine etiketter Med Dansk Kemidatabases etiketmodul kan du nemt og hurtigt generere og udskrive nye etiketter med den lovpligtige information. Modulet guider dig også til at vælge den rigtige etiketstørrelse, som passer til emballagen. Vores etiketmodul er især relevant for virksomheder, hvor man omhælder kemikalier fra en emballage til en anden – fx sprinklervæske eller hånddesinfektion. Her er det ikke tilstrækkeligt at notere produktnavnet på den nye emballage. Der skal placeres en ny etiket på emballagen, og der er en række krav til etiketten. Den nye etiket skal bl.a. indeholde navnet på det pågældende kemikalie, og for blandingers vedkommende de farligste indholdsstoffer. Leverandørens navn, adresse og telefonnummer skal også fremgå, og det samme skal piktogrammer, signalord, faresætninger og sikkerhedssætninger. Alt det får du styr på med Danske Kemidatabases Etiketmodul. 

Giv medarbejderne det forkromede overblik
Dansk Kemidatabase tilbyder at opsætte en firmaspecifik instruktionsplakat i et overskueligt, printbart layout i et Word-dokument, så det er nemt at opdatere med ny information.

Plakaten kan fx rumme informationer om arbejdsopgaver med tilhørende arbejdsbeskrivelser, og en oversigt over de produkter, I anvender, og deres faremærkning.

På instruktionsplakaten er der endvidere QR-kode for hvert produkt. Ved at scanne koden, kommer du direkte til produktets instruktionsmateriale og sikkerhedsdatablad. Der er endvidere en oversigt over de værnemidler, medarbejderne skal benytte.    

Informationerne til instruktionsplakaten henter vi direkte i vores kemistyringssystem, hvor du som abonnent i forvejen har beskrevet din virksomheds arbejdsopgaver og de tilhørende kemiske produkter.   

En instruktionsplakat kan omhandle en eller flere arbejdsopgaver afhængigt af jeres behov.

Få mere fleksibel adgang til dine informationer 
Muligheden for anonym læseadgang til din virksomheds informationer i vores kemistyringssystem er en fordel i en række situationer.  

Det åbner fx for, at medarbejdere har adgang uden at skulle huske brugernavn og password. Det er også en nyttig funktion ved besøg af eksterne håndværkere. Og på uddannelsesinstitutioner, hvor elever og studerende har brug for informationer om kemiske produkter.   

Nu kan du søge på dine interne varenumre
Hvis din virksomhed bruger interne varenumre som supplement til eller i stedet for produktnavne, tilbyder vi at tilføje en ekstra kolonne i vores kemistyringssystem, som herefter kan håndtere disse.

Fordelen er, at du kan søge produkterne frem ved at skrive det interne varenummer i søgefeltet. Det sparer tid og ressourcer. Det interne nummer kan efter ønske tilføjes, så det også kommer med på instruktionen ved udskrift.

Få samlet al din kemiske dokumentation ét sted
Vi har gjort det muligt for vores kunder selv at uploade firmaspecifikke filer til Dansk Kemidatabases system.

Det åbner for, at du og din virksomhed kan samle kemisk dokumentation som fx giftmeddelelser og KRAN-vurderinger ét sted. Det sparer både tid og ressourcer.

Nem adgang til at undgå bestemte stoffer
En række af Dansk Kemidatabases kunder har oprettet en negativliste over stoffer, som ikke må forekomme i virksomheden, eller som deres kunder ikke ønsker i de produkter, de køber hos virksomheden.

Der er typisk tale om stoffer, som optræder på diverse myndighedslister som fx Arbejdstilsynets Kræftliste.

Hvis du har samme behov, tilbyder vi at lægge dine lister ind i vores kemistyringssystem. Herefter kan du nemt og hurtigt søge efter produkter med stoffer, der er opført på din virksomheds egne lister.

Nem registrering af kemikalier via mobil eller tablet 
KemReg letter arbejdet med at kortlægge og registrere de kemiske produkter i virksomheden.

Du opretter en genvej til kemistyringssystemet på mobilen, og tager den med ud på fx lageret eller værkstedet og går i gang. Registreringen foregår ved, at du scanner produktets stregkode og knytter det sammen med produktet i vores kemistyringssystem.

KemReg kan senere anvendes som et værktøj til kemiaudit. Ved at scanne stregkoden, vil KemReg fortælle, om et givent produkt er registreret i vores kemidatabase eller ej. Er produktet ikke registreret, tager du billede af etiketten med mobilen. Billedet kommer ind på listen over kemikalier, som I efterfølgende kan arbejde videre med på kontoret.

Joblifes kemikere tilbyder at gøre benarbejdet og dels registrere jeres kemikalier ved hjælp af KemReg, dels koble produkternes stregkoder med jeres produkter i kemistyringssystemet.

Få styr på din virksomheds transporter af farligt gods i Danmark
Transport af farligt gods til fx medarbejdere på byggepladser eller virksomheders lagre og depoter er underlagt regler og krav om bl.a. uddannelse, sikkerhedsudstyr og dokumentation.

Dansk Kemidatabases Transportmodul gør det nemt for dig og din virksomhed at udforme det transportdokument, som skal følge med transporten ad landevejen til afleveringsstedet. Transportmodulet sikrer, at dokumentet indeholder alle lovpligtige oplysninger og at disse er noteret korrekt.

Dansk Kemidatabase rådgiver en række virksomheder om sikkerhed i forbindelse med transport af farligt gods. Vi tilbyder også at uddanne medarbejderne i din virksomhed, som arbejder med området.  

Har du brug for rådgivning om transport af farligt gods på vej, jernbane eller til søs, kan vores kolleger i Joblife hjælpe dig. Læs mere her.

Oplever I ofte, at der står kemikalier på virksomheden, som ikke er registreret på jeres fortegnelse/liste over kemikalier eller findes i Dansk Kemidatabase, kunne en løsning til at styre det være at lave en indkøbspolitik med udgangspunkt i en positivliste, hvor virksomheden har fastlagt, hvilke kemikalier der kan anvendes og indkøbes af medarbejdere i virksomheden. Kemikalier som er tilladte at købe/anvende i virksomheden sættes på positivlisten og budskabet i indkøbspolitikken meddeles til/pointeres over for medarbejderne.

Undgå at få uønskede kemikalier inden for dørene
Hvis du ofte oplever, at din virksomhed råder over kemikalier, som ikke er registreret i jeres kemikalieoversigt eller findes i vores kemistyringssystem, kan vi hjælpe med at udarbejde en indkøbspolitik.

Indkøbspolitikken tager afsæt i det, vi kalder en positivliste over de kemikalier, som medarbejderne har tilladelse til at indkøbe. Dermed undgår du, at der bliver anskaffet uønskede produkter til virksomheden. 

Med default standardsætninger er det nemt at håndtere de lokale informationer i instruktionerne. Med denne funktion kommer de lokale oplysninger automatisk ind i de tilhørende felter i nyoprettede instruktioner. Der skelnes imellem globale og lokale default-sætninger, som hhv. kommer på alle instrukser og på instrukser på et specifikt arbejdssted. Dette kan kombineres, da Dansk Kemidatabase først kigger efter en lokal default-sætning før den tilføjer en global default-sætning. Hvis man er lidt kreativ, så vil man kunne dække alle de lokale informationer ved at bruge disse default-sætninger og derved ikke fremover skulle tilføje dem til nyoprettede instruktioner.

Denne funktion åbner for muligheden for at overskrive nogle af de oplysninger som står i Dansk Kemidatabases instruktioner, fx

 • Anvendelsesbegrænsninger
 • Uddannelseskrav
 • Forholdsregler
 • Værnemidler


I nogle tilfælde kan det være en fordel for virksomheden at kunne simplificere instruktionernes indhold eller gøre dem mere virksomhedsspecifikke, så de retter sig mest muligt mod jeres medarbejdere. I en instruktion kan der under værnemidler fx stå: Brug engangshandsker af nitrilgummi. Medarbejderne vil måske have nemmere ved at finde de rigtige handskerne, hvis der fx stod: brug de grønne engangshandsker. I sådanne tilfælde er det med denne funktion muligt for virksomheden at rette instruktionerne oplysninger til. Det kan også være i tilfælde, hvor den kemiske risikovurdering tilsiger, at det fx ikke er nødvendigt at anvende åndedrætsværn i forbindelse med en arbejdsopgave. Det kan så være misvisende, at der i instruktionsmaterialet står, at der skal anvendes åndedrætsværn. I et sådant tilfælde vil virksomheden også kunne gå ind og overskrive instruktionens oplysninger, med oplysninger som specifikt gør sig gældende hos jer.

Få nem adgang til detaljerede oplysninger om kemikalier
Denne ekstraydelse åbner for visning af stoffers CAS-numre i kemikalieinstruktionerne i vores system. Dermed får fx lærere og elever på uddannelsesinstitutioner adgang til uddybende oplysninger om stofferne via eksterne links til bl.a. 3D-strukturer.

Se også nyheden om, at Dansk Kemidatabase har indgået et samarbejde med over 130 gymnasiale uddannelser. Samarbejdet understøtter elevernes læring på kemiområdet. 

Undgå ny farlig kemi i virksomheden
En KRAN-vurdering afdækker, om et givet produkt, som du overvejer at anvende, indeholder stoffer, der er Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

Det fremgår også af KRAN-vurderingen, hvis produktet indeholder organiske opløsningsmidler, er omfattet af krav til uddannelse, står på Miljøstyrelsens Liste over uønskede stoffer (LOUS), eller på Kandidatlisten, som er EU’s liste over særligt problematiske kemiske stoffer.

KRAN-vurderingen oplister konkrete sundhedsfarer og indeholder derudover en anbefaling til forholdsregler, man skal tage ved brugen af produktet.

Med en KRAN-vurdering undgår du, at ny farlig kemi kommer ind i din virksomhed.

En ABC-vurdering af et kemikalie er et screeningsværktøj, så virksomheden kan undgå at få både sundheds- og miljøfarlige kemiske produkter ind på arbejdspladsen. Ligeledes kan en ABC-vurdering også give en indikation om, om et potentielt nyt kemikalie vil påføre virksomheden ekstra rensningskrav til spildevandet, inden det ledes ud til offentlig kloak.

For alle industrivirksomheder gælder det, at der skal foreligge en tilslutningstilladelse af industrispildevand til offentligt spildevandsanlæg. Det er op til den enkelte kommune at afgøre, hvilke oplysninger der skal foreligge for at kunne behandle en ansøgning, men ofte vil kommunen bl.a. kræve en ABC-vurdering af de anvendte kemikalier.

Gennem en ABC-vurdering tildeles alle organiske indholdsstoffer et A, B eller C.

 • A-stoffer er uønskede i afløbssystemet, og dette vil primært være pga. giftige eller farlige sundhedsegenskaber for mennesker eller en akut giftighed overfor vandlevende organismer.
 • B-stoffer ønskes begrænset, for at kunne overholde miljømæssige kvalitetskrav. For en række af disse stoffer, er der en fastsat grænseværdi.
 • C-stoffer er stoffer som ikke giver anledning til en grænseværdi pga. deres kemiske egenskaber.

 

Mængden af B- og C-stoffer skal reguleres efter BAT (bedst tilgængelige teknik).

Få en direkte linje til vores eksperter
Med en hotlineaftale kan du få svar på kemiske spørgsmål eller håndtering af småopgaver, som vi vurderer kan løses på under tre timer. Spørgsmål kan fx omhandle kemikalielovgivningen, opbevaring af brandfarlige væsker eller transport af farligt gods.

En hotline gør det nemt for dig og din virksomhed at få svar på de spørgsmål, som uvilkårligt opstår i en travl hverdag. Det sparer dig for arbejdstid og administrationsbesvær. Den løbende ad hoc-rådgivning faktureres til gældende timesats. Dansk Kemidatabase kan efter ønske levere en forbrugsoversigt kvartalsvis eller halvårligt.

Undgå bl.a. at dine kemiske risikovurderinger bliver ”for gamle” med et årligt tilbagevendende besøg fra din eksterne kemi-kollega. Vi holder øje med, hvornår det igen er tid til et besøg og kontakter dig. Så undgår du samtidig at skulle indhente nye ressourcer til denne hjælp. Under det årlige besøg fra din eksterne kemi-kollega kan du fx vælge at:
 1. få opdateret dine kemiske risikovurderinger i Dansk Kemidatabase,
 2. få opdateret de kemiske produkter i Dansk Kemidatabase,
 3. få gennemgået dine kemiske produkter,
 4. få identificeret din skadelige kemi i Dansk Kemidatabase (mhp. substitution) eller noget helt andet.
  Fokus for besøget sætter vi sammen! Vi kender jo dine kemiske produkter, så vi kan også se, hvor skoen trykker. På en hel eller halv dag får vi styr på dine hængepartier, så du kan trække vejret og igen være up-to-date! Besøget er et ”årligt kemisk eftersyn”, som skal hjælpe dig med:
 1. at du er lovmedholdelig,
 2. at du er klar til et besøg fra Arbejdstilsynet,
 3. og at dine medarbejdere samt kolleger arbejder ud fra opdaterede oplysninger!

Det skal altså sikre, at tiden ikke løber fra dig og der dermed er ting, du ikke har fået ordnet.

Få fuldt overblik over problematiske kemiprodukter – hvert år 
Med en kemikalie-årsrapport får din virksomhed en samlet opgørelse over de af jeres produkter i vores kemistyringssystem, som indeholder problematiske stoffer. Stofferne bliver listet efter skadeligt indhold – det vil sige efter, om de indeholder fx kræftfremkaldende, allergifremkaldende, reproduktionsskadende og hormonforstyrrende stoffer.

Årsrapporten gennemgår endvidere jeres produkter med fokus på, om der er krav til særlig uddannelse eller giftmeddelelser, ligesom den indeholder en opgørelse over miljømæssigt problematiske stoffer. Endelig vil det fremgå, hvis vi anbefaler at erstatte konkrete produkter med nogle, der er mindre sundheds- eller miljøskadelige eller helt ufarlige.

I rapportens konklusionen kommer vi endvidere med anbefalinger til, hvor I lægger jeres fokus i det fremadrettede arbejde med kemiske produkter. Konklusionen kan med fordel bruges som handlingsplan og implementeres i virksomhedens årshjul.

Få overblik og tryghed med en Kemi-audit 
Vi tilbyder at skræddersy en kemi-audit til din virksomhed. Som første skridt har vi et indledende møde, hvor vi klarlægger behovene. 

En af vores erfarne kemikere gennemgår jeres kemikalier sammen med din virksomheds ansvarlige på området. Vi hjælper jer med at sikre, at alt foregår optimalt og at lovgivningen bliver overholdt.

En kemi-audit kan bl.a. afdække følgende forhold:

 • Om dine kemikalier er mærket og bliver opbevaret korrekt.
 • Om kemikalierne har korrekte etiketter og om der er korrekt sikkerhedsskiltning.
 • Om der på arbejdspladsen forefindes lovpligtige instruktioner og sikkerhedsdatablade på alle produkter, foruden giftmeddelelser, værnemidler, førstehjælpsudstyr og brandslukningsmateriel.
 • Om affald bliver sorteret, mærket og opbevaret korrekt.
 • Om dine medarbejdere er instrueret i brugen af de kemikalier, hvor der er krav til særlig uddannelse og oplæring. 

Efterfølgende udarbejder vi et auditskema. Vi præsenterer gerne resultaterne i rapportform og fremlægger dem i din virksomhed.

Beskyt medarbejderne og miljøet
Et sikkerhedsdatablad skal give oplysninger om det pågældende kemikalie til virksomheden og de ansatte, så kemikaliet kan anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Der skal være oplysninger om bl.a. sundheds- og miljøfarer og sikkerhedsforanstaltninger, der giver arbejdsgiveren viden til at iværksætte initiativer som uddannelse og instruktion. Formålet er at beskytte medarbejdere og miljø mod at blive udsat for kemiske stoffer.

Den primære brug af sikkerhedsdatablade foregår således på arbejdspladsen. Sikkerhedsdatablade skal være på dansk, når et kemisk produkt markedsføres i Danmark.

Joblife tilbyder at oversætte sikkerhedsdatablade til dansk med indarbejdelse af dansk lovgivning for kemiske produkter i de tilfælde, hvor den udenlandske leverandør ikke vil eller kan levere et sikkerhedsdatablad på dansk.

Vi tilbyder endvidere at udarbejde sikkerhedsdatablade på sprogene dansk, engelsk, norsk, svensk og tysk for kemiske produkter, som I selv fremstiller eller importerer fra andre lande med henblik på salg.

Brug SSO (Single Sign On) – også til Dansk Kemidatabase! Er du træt af at starte hver morgen med at logge ind i diverse it-systemer med dine forskellige brugernavne og passwords?

Bruger du som administrator i Dansk Kemidatabase desuden tid på at nulstille passwords eller inaktivere gamle brugere i Dansk Kemidatabase, som ikke længere arbejder i din virksomhed?

Så kan SSO måske være noget for dig. Ved hjælp af SSO kan du logge ind i flere systemer, herunder Dansk Kemidatabase, på én gang – altså uden af skulle taste separate loginoplysninger for hvert system.

Funktionen virker for alle brugere som logger ind fra jeres domæne – det vil sige for alle ansatte, som har en aktiv mail i jeres virksomhedsnavn.

Når en medarbejder stopper i jeres virksomhed, og deres mailadresse inaktiveres, så virker SSO ikke længere for dem.

Fordelen ved SSO er altså, at:

 • Du slipper for de mange loginoplysninger
 • Du sparer tid

Har du medarbejdere på virksomheden med forskellige sproglige baggrunde?

Alle medarbejdere skal have adgang til den samme lovpligtige dokumentation. Med Dansk Kemidatabases engelske sprogmodul kan du bl.a. gøre dine kemikalieinstruktioner og kemiske risikovurderinger tilgængelige for dine ikke-dansktalende medarbejdere. På denne måde kan alle medarbejdere tilgå relevant information i Dansk Kemidatabase og arbejde sikkert med de kemiske produkter.

Det er også muligt at uploade engelske sikkerhedsdatablade i Dansk Kemidatabases engelske modul.

Når du kontakter Dansk Kemidatabase i forhold til et muligt samarbejde, får du tilbudt en uforpligtende fremvisning. Målet er at afklare, om vores kemistyringssystem er det rigtige for jer.

Undervejs afdækker vi samtidigt jeres behov, så vi kan finde det rette abonnement. Ændrer jeres behov sig senere, kan abonnementet også ændres.

Hvis I gerne vil teste vores kemistyringssystem, inden vi indgår en aftale, kan det afprøves uden beregning i én måned.

Efter indgåelse af en aftale, modtager du login til systemet og kan nu gå i gang med at anvende vores allerede over 20.000 oprettede kemiske produkter. Og med at få styr på jeres instruktioner, sikkerhedsdatablad og gå i gang med at udarbejde kemiske risikovurderinger.

Efter seks måneder vil I blive kontaktet af en af vores kemikere. Det sker for at sikre, at I er kommet bedst muligt i gang med at bruge kemistyringssystemet. Her vil I samtidigt få en status på jeres anvendte kemiske produkter – fx i forhold til uddannelseskrav og substitution.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.