Farligt gods - hvad er det, og hvad betyder det for mig?

Farligt gods er alle de produkter, som vil udgøre en akut risiko for mennesker eller miljøet i tilfælde af et uheld under transport.

farligt gods skal behandles forsvarligt

Typer af farligt gods

Farligt gods kan derfor være brandfarligt, giftigt, smittefarligt, radioaktivt, ætsende, farligt for miljøet og meget mere.

Disse produkttyper er også farligt gods:

 • Lithiumbatterier
 • Eksplosiver
 • Fyrværkeri
 • Gasser

Hvordan ved man, om produkter er farligt gods?

Det fremgår af produktets sikkerhedsdatablad punkt 14, om produktet er farligt gods. I dette punkt vil der også være andre informationer, som er relevante for transport af farligt gods.

farligt gods skal behandles forsvarligt

Hvilke regelsæt gælder for transport af farligt gods?

Når farligt gods transporteres på offentlig vej i et registreringspligtigt køretøj eller via tog, skib eller fly, så gælder forskellige regelsæt for transport af farligt gods.

Disse regelsæt ligner på mange måder hinanden og bruger også en del ens betegnelser, men der er også forskelle alt efter transportformen, hvor fly er det mest strikse regelsæt og vej/tog er de mindst restriktive regelsæt.

De forskellige regelsæt efter transportformen er:

 • Transport af farligt gods via vej følger ADR reglerne (Ligner rigtig meget RID)
 • Transport af farligt gods med tog følger RID reglerne (Ligner rigtig meget ADR)
 • Transport af farligt gods med skib følger IMDG koden
 • Transport af farligt gods med fly følger IATA reglerne

Hvilke roller kan man have?

Ved transport af farligt gods kan man have en eller flere af følgende roller:

 • Afsender
 • Transportør
 • Modtager
 • Læsser
 • Pakker
 • Påfylder
 • Bruger af tankcontainer eller UN-tank
 • Aflæsser

Hver af disse roller har deres egne forpligtelser. Disse forpligtelser kan man læse mere om i vores guide eller i det relevante regelsæt for transporten.

transporter farligt gods forsvarligt

ADR - transport på vej

Den mest almindelige transport af farligt gods er via vej. Dels fordi man normalt transporterer farligt gods i lastbiler fra leverandør til kunde, og dels fordi man også bruger vejtransport til og fra godsbanegårde, havne og lufthavne.

Farligt gods kan sendes på flere måder. Måderne er angivet herunder fra mindst striks/færreste krav til alle krav angivet i regelsættet:

Det kan sendes:

 • Helt undtaget farligt gods-reglerne. Enten fordi man følger den såkaldte montør- eller håndværkerregel, eller fordi man kun transporterer det som privat person til eget brug.
 • Efter reglerne om undtagne mængder.
 • Efter reglerne om begrænsede mængder.
 • Efter reglerne om frimængde.
 • Efter det fulde regelsæt.

Nogle af disse mindre restriktive muligheder for at transportere farligt gods findes også i de andre regelsæt.

Den krævede uddannelse

For at arbejde med transport af farligt gods, skal man have en passende uddannelse.

I ADR er det beskrevet, hvilken uddannelse man skal have ud fra, hvilke roller man har, og hvilken del af regelsættet man transporterer farligt gods efter.

farligt gods

De tre typer uddannelse i ADR er:

 • Kapitel 1.3. uddannelse (en grunduddannelse indenfor farligt gods)
 • Chaufføruddannelsen (ADR-bevis)
 • Uddannelse som sikkerhedsrådgiver

Kapitel 1.3. uddannelsen er en specifik grunduddannelse rettet til den enkeltes ansvar og arbejdsopgaver. Alle, der arbejder med farligt gods, skal som minimum have denne uddannelse.

Hvis man arbejder med transport af farligt gods efter det fulde regelsæt, skal man have en chaufføruddannelse (ADR-bevis).

En sikkerhedsrådgiver er en person, som er eksamineret i hele regelsættet og kan rådgive virksomheder om farligt gods i alle dets facetter.

Hvis en virksomhed håndterer/sender/transporterer farligt gods på vej eller med tog efter det fulde regelsæt, skal de have en sikkerhedsrådgiver tilknyttet.

Transportdokumenter

Ved transport af farligt gods efter det fulde regelsæt eller efter reglerne om frimængde, skal der udarbejdes transportdokumenter af afsenderen, som bl.a. indeholder oplysninger om:

 • hvilket farligt gods der transporteres,
 • hvilke mængder der transporteres,
 • hvilke emballager det er pakket i,
 • hvem der afsender,
 • hvem der modtager det farlige gods.

Transportdokumenter skal udfyldes på nationalsproget i det land, de sendes fra og ved transport uden for Norge, Sverige og Danmark skal de også laves på engelsk, tysk eller fransk. De skal gemmes minimum tre måneder efter, en transport af farligt gods er afsluttet.

Dansk Kemidatabases Transportmodul gør det nemt for dig og din virksomhed at udforme det transportdokument, som skal følge med ved transport af farligt gods via landevejen til afleveringsstedet. Transportmodulet sikrer, at dokumentet indeholder alle lovpligtige oplysninger, og at disse er noteret korrekt.

Dansk Kemidatabase rådgiver en række virksomheder om sikkerhed i forbindelse med transport af farligt gods. Vi tilbyder også at uddanne medarbejderne, som arbejder med området, i din virksomhed.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Du kan også læse vores sider kemikalier og om hvornår grænsen for grænseværdier går.

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
20.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 17.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk