Samhandelsbetingelser

Om Dansk Kemidatabase

Dansk Kemidatabase er et kemistyringssystem der drives af Joblife a/s, og har til hensigt at hjælpe virksomheder med at holde styr på deres kemi. Dansk Kemidatabase udbyder et online styringssystem til kemikalier, kemisk risikovurdering og indeholder danske sikkerhedsdatablade, danske instruktioner/arbejdspladsbrugsanvisninger for stoffer, blandinger og materialer (Applikationen www.dansk-kemidatabase.dk) Desuden tilbyder Dansk Kemidatabase kemisk rådgivning og en række tillægsprodukter og -ydelser. Dansk Kemidatabase udbydes som abonnement og findes i en gratis-version og som betalingsversion (Basis, Service og Service Plus). Ud over Applikationen driver vi Danskkemidatabase.dk og andre hjemmesider og andre online kanaler (Websites), hvor der bl.a. findes informationer og hjælp til aktuelle og potentielle brugere af Applikationen.

Definitioner Applikation: Kemihåndteringssystemet Dansk Kemidatabase og valgte tillægsmoduler.

Brugsdata: En type data, der genereres ved brug af Applikationen. Brugsdata indeholder Kundedata, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende) og aggregeret Kunde- eller brugergenereret data.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i Applikationen såsom kemikalielister, instruktioner m.m., som kan udtrækkes ved eventuelt ophør af kundeforhold.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

 1. Accept af abonnement og betingelser

1.1. Nærværende købsbetingelser (herefter “Betingelser”) tiltrædes ved indgåelse af kontrakt mellem Dansk Kemidatabase (Joblife a/s, CVR-nummer 40657932), Sortemosevej 19, 3450 Allerød herefter “Dansk Kemidatabase” og kunden.   

 1. Abonnementsbetingelser for Dansk Kemidatabase

2.1. Vores Applikation tilbydes udelukkende til erhvervskunder, og vores service er dermed business to business. 

2.2. Kundens kontaktperson indestår for, lovligt at kunne acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne. 

2.3. Dansk Kemidatabase kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores websites. Væsentlige ændringer i betingelser vil blive varslet i forbindelse med abonnementsfornyelse. Brug af Applikationen og/eller vores websites efter en ændring af disse betingelser, betragtes som kundens accept af de ændrede betingelser. 

 1. Brug af Applikationen og køb af tillægsprodukter og -ydelser.

Dansk Kemidatabase bruger cookies til at forbedre brugeroplevelsen på danskkemidatabase.dk. Når kunden bruger siden, accepterer kunden vores brug af cookies.

3.1. Vi giver dig en ret til at anvende Applikationen. Denne ret gælder udelukkende for kunden og de brugere som kunden opretter i samme virksomhed, forudsat abonnement er betalt. Kunden indestår for og har det fulde ansvar for de brugere, kunden giver adgang til Applikationen, eller som bruger kundens login.

3.2. Kunden må ikke overdrage abonnementet til tredjemand uden skriftligt samtykke fra Dansk Kemidatabase.

 1. Pris og betalingsbetingelser

4.1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremgår af abonnementsbetingelserne, opkræves abonnementsbeløbet forud for den kommende abonnementsperiode frem til udgangen af kalenderåret. Herefter faktureres 12 måneders abonnement forud.  

Hvis abonnementet opjusteres på grund af øget antal produkter, faktureres der fra og med det kvartal hvor overskridelse af maksimalt antal konstateres.

I tilfælde af nyt abonnement eller tilkøb faktureres fra den måned hvor ny aftale indgås.

4.2. Ved indgåelse af en abonnementsordning får kunden adgang til at bestille tillægsydelser. Hvis kunden gør brug af tillægsydelser, accepteres samtidig, at der skal betales for disse tillægsydelser ved en faktura for købet til den oplyste e-mail. 

4.3. Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne fastsat til 15 dages netto. Ved betaling efter aftalt forfald, kan der i henhold til bestemmelserne i den til enhver tid gældende rentelov beregnes morarenter af det forfaldne beløb.

4.4. Dansk Kemidatabase er berettiget til én gang årligt at regulere timesatserne og abonnementspriserne pr. 1. januar i henhold til den gennemsnitlige løn- og prisudvikling.

4.5. Hvis kunden aflyser eller udsætter en opgave helt eller delvist, skal Dansk Kemidatabase honoreres for det arbejde der er udført frem til standsningen eller udskydelsen. En standsning eller udskydelse af en opgave kan ske med 14 dages varsel. Derudover er Dansk Kemidatabase berettiget til at få udgifter dækket, som Joblife har i anledning af opgavens standsning/udskydelse. Dansk Kemidatabase kan ikke drages til ansvar for ikke opfyldte aftaler, såfremt det skyldes hændelser uden for denne indflydelse, herunder vejrlig, strejke, lockout, sikkerhedsmæssige forhold m.m.

 1. Fortrydelsesret

5.1. Applikationen og tillægsprodukter/-ydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

 1. Ikrafttræden, opsigelse og abonnementsfornyelse

6.1. Aftalen træder i kraft ved underskriftens indgåelse.

6.2. Opsigelse skal ske skriftligt. Opsigelsen skal senest være Dansk Kemidatabase i hænde 30. september i et kalenderår.

6.3. Abonnementet fornyes automatisk ved abonnementsperiodens udløb, medmindre opsigelse har fundet sted. Kunden er bundet i 2 fulde kalenderår efter indgåelse af aftalen.

6.4. Kunden kan til enhver tid kontakte info@joblife.dk for at opsige sit abonnement. Dette vil blive betragtet som en opsigelse af abonnementet til udløb af den forudbetalte abonnementsperiode. 

6.5. Opsiges eller slettes en konto i løbet af en abonnementsperiode, er kunden fortsat forpligtet at betale for Tjenesten, indtil abonnementet er udløbet. Kundens forpligtelser i henhold til denne aftale gælder i hele abonnementsperioden. 

6.6. Dansk Kemidatabase forbeholder sig retten til at opsige abonnementet med 3 måneders varsel. 

6.7. Såfremt kundens betaling er udeblevet, forbeholder Dansk Kemidatabase sigetten til midlertidigt at lukke kontoen, umiddelbart efter manglende betaling er registreret, indtil betaling har fundet sted. 

6.8. Såfremt der sker en væsentlig overtrædelse af disse betingelser, kan Dansk Kemidatabase opsige abonnementet med øjeblikkelig virkning.

6.9. Dansk Kemidatabase forbeholder sig ret til at genforhandle aftalen 3 år efter indgåelsen.

 1. Overdragelse

7.1. Dansk Kemidatabase forbeholder os retten til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor kunden til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. Vi har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data.

 1. Kundens data

8.1. Applikationen giver kunden mulighed for at eksportere alle kartoteker, data mv. Kunden accepterer, at sådan eksport skal gennemføres af kunden, inden det betalende eller gratis abonnement ophører.

8.2. Dansk Kemidatabase er berettiget til at opbevare Kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af Applikationen.

8.3. Dansk Kemidatabase kan benytte Brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere kemistyrings-tjenester i Dansk Kemidatabase, prissætte Applikationen og markedsføre i overensstemmelse med lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger (fx e-mailadresse og IP-adresse) indgår i dette arbejde, sikrer Dansk Kemidatabase fuld anonymisering af disse data.

8.4. Dansk Kemidatabase kan dele Brugsdata med andre selskaber i Joblife-gruppen under samme betingelser og begrænsninger som beskrevet i denne aftale. I de tilfælde hvor Personoplysninger (fx e-mailadresse og IP-adresse) indgår, sikrer Dansk Kemidatabase fuld anonymisering af disse data inden datadeling. 

8.5. Dansk Kemidatabase kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende, herunder i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale mellem parterne. 

8.6. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Ingen af disse data er personhenførbare.

8.7. Dansk Kemidatabase forbeholder sig retten til at kontakte brugere af Applikationen med relevant serviceinformation som kan have betydning for fx brugeroplevelsen samt funktionen af Applikationen.

8.8. Alle oplysninger om parternes forretningsforhold, som parterne bliver kendt med i forbindelse med aftalen, er fortrolige, herunder virksomhedens anvendte kemiske produkter. Dette gælder, uanset i hvilken form oplysningerne modtages. Oplysningerne må kun anvendes af parterne til udførelse af opgaver i Dansk Kemidatabase.

Hvis der skulle komme en evt. ekstern formidling på tale, da må det kun ske efter forudgående skriftlig aftale mellem parterne.

Forpligtelsen til at behandle ovennævnte oplysninger fortroligt ophører ikke ved eventuel opsigelse af abonnement.

 1. Kundens adgang til egne data

9.1. Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis kunden nedgraderer fra et betalt abonnement til Gratis-abonnement, medfører dette, at kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af de betalte abonnementer (Basis, Service og Service Plus). Dansk Kemidatabase opbevarer disse data, så længe kunden aktivt bruger Applikationen, og kunden kan få adgang til disse data igen ved at købe et betalingsabonnement (Basis, Service og Service Plus). 

9.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes, medmindre andre betingelser fremgår af databehandleraftalen mellem parterne.

9.3. Såfremt et Gratis-abonnementet har været inaktivt i 12 måneder, slettes brugerkontoen og de tilknyttede data. Brugeren vil blive varslet pr. e-mail en måned inden sletning. 

 1. Opdateringer og driftsstabilitet

10.1. Dansk Kemidatabase forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Applikationen. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til Applikationen og vores websites, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for Applikationen, men garanterer ikke for denne. 

 1. Kundens brug af Dansk Kemidatabase 

11.1. Kunden er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af egne data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål. 

 1. Ansvar

12.1. Joblife fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed

12.2 Joblife er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på Applikationen, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for Dansk Kemidatabases kontrol. Det kan ikke garanteres, at kunden kan benytte downloadede filer på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at kunden er i besiddelse af software, der kan åbne/læse relevante filer. 

12.3 I forbindelse med brud på persondatasikkerheden finder reglerne i den indgåede databehandleraftale mellem parterne samt gældende databeskyttelseslovgivning anvendelse.

12.3 Det maksimale erstatningsansvar over for kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationen.

12.4. Dansk Kemidatabase tilstræber altid den højeste kvalitet i vores rådgivning samt at indholdet i Dansk Kemidatabase er korrekt og retvisende, men i sjældne tilfælde kan fejl og mangler forekomme. Kunden bør selv kontrollere at oplysninger, indtastninger osv. er korrekte. Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse på danskkemidatabase.dk.

 1. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

13.1. Dansk Kemidatabase har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til Applikationen samt alt materiale på vores websites og i Applikationen. Alle leverancer, herunder dokumentationsmateriale som Dansk Kemidatabase producerer som led i den enkelte opgaves opfyldelse, tilhører og kan frit anvendes af kunden.

13.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til Applikationen eller andet materiale på websitet eller Applikationen til kunden. 

 1. Tvister

14.1. Aftalen er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med denne kontrakt, eller overtrædelse, ophævelse eller ugyldighed heraf, og som parterne i mindelighed ikke har kunnet løse, skal afgøres ved voldgift i overensstemmelse med forretningsorden for Det Danske Voldgiftsinstitut (Copenhagen Arbitration).

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.