MAL-koder? Hvad er det, og hvad benyttes systemet til?

I 1993 blev der udarbejdet et særligt kodenummer-system med navnet: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (MAL). Dette kodesystem har til formål at angive, hvordan man bedst beskytter sig mod den sundhedsrisiko, der kan være i arbejdet med bestemte produkter.

MAL koder

MAL-koder

Det er ikke alle produkter, der har en MAL-kode, men produkter indenfor kategorierne lim, lak, maling, trykfarver, fortyndingsmidler og lign. vil have en MAL-kode. MAL-koder vil stå på produktets emballage og produktets sikkerhedsdatablad.

Selve MAL-koden består af 2 tal, der er forbundet med en bindestreg, og hvert af disse tal har en helt særlig betydning, fx:

00-1

Hvordan bruges vi i Dansk Kemidatabase MAL-koden?

Et produkts eventuelle MAL-kode er en af de parametre som vores kemikere skeler til, når vi udarbejder vores to-siders instruktionsmateriale og skal vælge egnede værnemidler. Instruktionerne i Dansk Kemidatabase er ikke lavet på baggrund af et automatisk udtræk fra sikkerhedsdatabladene og under fanen værnemidler, vil der altså aldrig stå: ”brug egnet åndedrætsværn”, som der ofte står i sikkerhedsdatabladene. For hvad er et egnet åndedrætsværn i den givne arbejdssituation?

Dansk Kemidatabases kemikere vælger bl.a. værnemidler ud fra arbejdssituationen (fx påføringsmetode), produktets mærkning og indholdsstoffer. Dansk Kemidatabases kemikere anvender i den forbindelse også MAL-koden og kodenummerbekendtgørelsen, når der vælges værnemidler til de kvalitetssikrede instruktioner.

Hvordan læses en MAL-kode?

Tallet før bindestregen informerer om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes mod indånding af de dampe, der kommer fra flygtige stoffer i produktet (dvs. stoffer der let afdamper herunder organiske opløsningsmidler.). Tallet før bindestregen inddeles i koderne: 00-, 0-, 1-, 2-, 3-, 4- og 5-, og jo højere tallet er jo større behov for ventilation og brugen af åndedrætsværn.

I nedenstående tabel er en graduering af koden før bindestregen og eksempler på indholdsstoffer i produkter.

MAL-koder

Tallet efter bindestregen informerer om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal træffes:

  • Når der er risiko for at produktet kommer i direkte kontakt med hud og øjne (fx ved sprøjtetåge)
  • Når der er risiko for at indånde dråber eller støv fra produktet
  • Når der er risiko for utilsigtet indtagelse af produktet

Tallet efter bindestregen er inddelt i koderne: -1, -2, -3, -4, -5, -6. Jo højere tallet er, jo højere større behov sikkerhedsforanstaltninger, skal der træffes. I dette tilfælde fastlægger tallet altså, hvilke personlige værnemidler, der skal bruges i arbejdet med et bestemt produkt, og tallet efter bindestregen angiver hvilken risiko for skader, der er ved direkte kontakt med hus og øjne, indånding eller utilsigtet indtagelse af produktet.

I tabellen herunder ses sammenhængen mellem kodenummeret og risikoen for skaden. Der er også givet et eksempel på produkt:

MAL-koder

Hvordan kan du bruge MAL-koden?

Når der arbejdes med produkter, der har en MAL-kode, vil det være meningsfyldt at vælge det produkt med den laveste kode, da det vil være mindst risiko for sundhedsskade. I bekendtgørelsen om arbejde med kodenummererede produkter (BEK nr. 302 af 13/05/1993) kap. 3, § 12 siger også, at et produkt ikke må anvendes hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt.  

Foruden de 2 tal i MAL-koden, består MAL-koden også af et årstal. Eksempelvis kunne en MAL-kode for en typisk vandig maling se således ud: 00-1 (1993). Årstallet fortæller hvilket år at den bekendtgørelse, der er brugt til at fastsætte den pågældende MAL-kode, er trådt i kraft.

Læs om P sætninger, kemisk risikovurdering eksempel og CLP her. Læs om Arbejdstilsynets værktøjer til MAL-koder her.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 17.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.