Hormonforstyrrende stoffer – noget virksomheder skal forholde sig til

Senest fra 1. januar 2023 skal det oplyses i sikkerhedsdatabladet, hvis et kemikalie indeholder et hormonforstyrrende stof.

Indeholder kemikaliet et hormonforstyrrende stof skal arbejdsgiveren ved en arbejdspladsvurdering risikovurdere, om gravide eller ammende medarbejdere er udsat for påvirkninger, der kan indebære en fare for graviditeten eller amningen.

Hormoner er vigtige for alle organismer, idet de styrer vækst og udvikling, immunitet, stofskifte, forplantning og adfærd. Stoffer, der er hormonforstyrrende, kan gribe ind i det hormonale system og derved have skadelige virkninger på mennesker og andre organismer.

ECHA (EU’s kemikalieagentur) skriver følgende på deres hjemmeside om hormonforstyrrende stoffer og deres virkninger: ”En lang række stoffer, både naturlige og menneskeskabte, menes at være hormonforstyrrende. Undersøgelser har vist, at hormonforstyrrende stoffer kan have bevirket ændringer i menneskers helbred gennem de seneste tiår. Hertil hører faldende antal sædceller og øget forekomst af drengebørn født med misdannede kønsorganer og visse hormonfølsomme kræftformer. Undertiden ses virkningerne af et hormonforstyrrende stof først længe efter udsættelsen. For eksempel kan udsættelsen for et hormonforstyrrende stof af et foster i livmoderen påvirke helbredet hos den voksne og muligvis også kommende generationer. I naturen er der set virkninger af hormonforstyrrelser hos bløddyr, krebsdyr, fisk, krybdyr, fugle og hvirveldyr i forskellige dele af verden. For nogle arters vedkommende har hæmning af reproduktionen ført til et fald i bestanden.”

Kandidatlisten

Hormonforstyrrende stoffer er i EU de stoffer, som findes på Kandidatlisten (EU’s liste over særligt problematiske stoffer) pga. deres hormonforstyrrende egenskaber.

Det er også stoffer, som har hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med EU’s videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber for plantebeskyttelsesmidler og biocider. Der bliver arbejdet på at udvikle kriterier mht. hormonforstyrrende egenskaber for industrikemikalier.

Der kommer to kategorier: Kendt og mistænkt hormonforstyrrende. Disse bliver indarbejdet i CLP-forordningen (EU’s forordning for klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger), når de er klar.


Miljøstyrelsen i Danmark har i mere end to år samarbejdet med fem andre lande, Sverige, Holland, Belgien, Frankrig og Spanien om at skabe overblik over EU’s regulering af hormonforstyrrende stoffer. Det drejer sig om stoffer, som af EU er identificeret som hormonforstyrrende, stoffer som i EU er under evaluering for om de har hormonforstyrrende egenskaber samt stoffer som betragtes som hormonforstyrrende af en af de deltagende landes myndighed.

De seks lande har lavet en hjemmeside, edlists.org, som giver overblikket over de hormonforstyrrende stoffer.


De identificerede hormonforstyrrende stoffer vil fremover ligge til grund for Dansk Kemidatabases liste over hormonforstyrrende stoffer.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk