Kemikaliestyring i et Excel ark? Lær at håndtere din styring

Anne arbejder på en virksomhed med 65 medarbejdere og virksomhedens kemikaliestyring ligger på hendes bord – sammen med en lang række andre opgaver i hverdagen.

kemikaliestyring

Kemikaliestyring

Der er mange måder at håndtere kemikaliestyringen på og Anne styrer sine kemiske produkter i et Excel-ark. På den måde har hun havde et fint overblik over, hvilke produkter som kommer ind på virksomheden, hvornår de kommer ind og hvor på virksomheden de bliver opbevaret.

Sikkerhedsdatabladene printer hun ud og sætter i mapper sammen med den udarbejdede liste over virksomhedens produkter fra Excel. I mapperne er materialet tilgængeligt for medarbejderne. Udgår et produkt fjerner hun sikkerhedsdatabladet fra mapperne men sletter det ikke fra computeren – hun flytter i stedet filen til en mappe over udgåede produkter (hvor den gemmes i 10 år). Kemikaliestyringen omfatter både at have overblikket over produkter som er på vej ind på virksomheden, på vej ud og hvilke der bliver anvendt nu.

Løsark og forsvundne sikkerhedsdatablade

Hun oplever, at kollegerne indimellem går hen og finder et sikkerhedsdatablad i mappen – det er bare ikke altid, at det bliver sat tilbage på sin plads igen. Ofte forsvinder det helt fra mappen eller bliver lagt løst tilbage. Anne bruger derfor en del tid i forhold til kemikaliestyringen på at rydde op i dette – udover af printe opdaterede sikkerhedsdatablad ud og skifte dem ud med de gamle i mapperne.

Kemikaliestyring og tvivlsspørgsmål

Når kollegerne har læst et sikkerhedsdatablade fx for at finde de nødvendige værnemidler, kommer de nogle gange med spørgsmål til Anne. For hvad betyder ”brug eget åndedrætsværn” eller brug ”egnede handsker”. Det er Anne som er ansvarlig for kemikaliestyringen og derfor rettes denne type spørgsmål oftest mod hende.

Leverandøren skal faktisk angive en filtertype, hvis et filtrerende åndedrætsværn angives som værnemidler, i sikkerhedsdatabladets punkt 8.2. Leverandøren skal også angive et eget handskemateriale – det skal stå samme sted. Men det sker ikke altid. Derfor skal hun ofte grave disse informationer frem på den ene eller anden måde. Kemikaliestyring er derfor ofte meget mere end dokumentstyring.

Manglende overblik – kemisk risikovurdering

Siden d. 1. juli 2019 har vi alle skulle udarbejde de kemiske risikovurderinger, inkl. Anne. En del af kemikaliestyringen er at vide, hvordan produkter bliver brugt på virksomheden.

Formålet med risikovurderingen er at kortlægge, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier, så virksomheden kan fjerne eller forebygge risikoen. Fremfor at lave en kemisk risikovurdering per produkt, anbefales det at lave en kemisk risikovurdering per arbejdsopgave.

Som en del af sin kemikaliestyring udarbejder Anne de kemiske risikovurderinger i en Word-skabelon, hun har lavet til formålet. Hun mister dog hurtigt overblikket – alene til kontorrengøringen anvendes der 5 forskellige rengøringsmidler. Det gør, at Anne skal sidde og bladre i 5 forskellige sikkerhedsdatablade på én gang, for at finde relevante oplysninger samtidigt med at hun skal undersøge, hvordan arbejdsopgaven egentligt udføres.

kemikaliestyring

Kan du kende dig selv?

Eksemplet med Anne er et tænkt eksempel – men kan du kende dig selv i forhold til din egen kemikaliestyring?

Det beskrevne er nemlig noget vores kemikere oplever gang på gang, når vi taler med forskellige danske virksomheder om kemikaliestyring.

Så snart der er kemiske produkter på virksomheden er minimumsforpligtigelserne i forhold til det kemiske arbejdsmiljø de samme. Virksomheden skal:

 • have en liste over virksomhedens produkter,
 • have sikkerhedsdatablade for de ”farlige” kemikalier f.eks. rengøringsmidler,
 • man skal lave kemisk APV/risikovurdering og
 • man skal instruere medarbejderne i arbejdets udførelse samt
 • gøre sine substitutionsovervejelser.

Derudover kan der være andre krav til virksomhedens kemikaliestyring alt efter typen af virksomhed.
Man skal måske overholde visse oplagsregler for oplag af brandfarlige og brændbare væsker eller oplag af gasser.

Det kan være, at man arbejder med kemikalier, som kræver indsendelse af en giftmeddelelse til miljøstyrelsen. Her vil en god kemikaliestyring kunne hjælpe med at holde styr på, om man har sådanne produkter i virksomheden.

Det kan være at man transporterer kemikalier, som er underlagt reglerne om transport af farligt gods. En god kemikaliestyring kan vise, hvilke produkter, der er omfattet og hjælpe med at lave de nødvendige transportdokumenter.

Få det hele samlet

Undgå løsark i mapper, mapper som skal vedligeholdes samt diverse Word-og Excel-skabeloner. Få det hele samlet i Dansk Kemidatabase, hold overblikket og let din kemikaliestyring.

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem til administration af virksomhedens kemiske produkter samt et rådgivningskoncept med et helt hold af kemikere bagom systemet. Dansk Kemidatabase hjælper virksomheder med at leve op til de kemiske forpligtigelser og leverer bl.a.:

 • Overblik over alle virksomhedens kemiske produkter
 • Lettilgængelige sikkerhedsdatablade for virksomhedens kemiske produkter.
 • Overskueligt, letlæseligt 2-siders instruktionsmateriale (for omkring 20.000 produkter) samt sikkerhedsdatablade via QR-koder og stregkoder. Instruktionerne fylder kun to sider og er skrevet på forståeligt dansk.
 • Værktøj til kemisk risikovurdering med forskellige hjælpetekster og med QR-koder, som letter tilgængeligheden af de færdige kemiske risikovurderinger.
 • Et let anvendeligt redskab til substitution af farlige produkter vha. vurdering (rød, gul eller grå score) af kemikaliernes iboende farlige egenskaber foretaget af vores hold af kemikere.
 

Vores kemikere kvalitetssikre oplysningerne fra leverandørens sikkerhedsdatablade og kemikaliestyringssystemet, Dansk Kemidatabase, leverer derudover:

 • Adgang for alle medarbejdere via smartphone, tablet eller PC, herunder mulighed for anonym læseadgang uden login
 • Mange søgefunktioner bl.a. indholdsstoffer, fareklassificeringer og myndighedslister inkl. den danske kræftbekendtgørelse
 • Eksport af data til regneark til videre brug
 • Arkiv med sikkerhedsdatablade, virksomheden ikke længere anvender, som gemmes i minimum de lovpligtige 10 år efter at brugen af produktet, er ophørt.

Der er også flere specialiserede moduler, som kan tilkøbes i Dansk Kemidatabase f.eks. transportdokumenter eller et plakatmodul, som kan gøre de kemiske risikovurderinger let tilgængelige ude på arbejdspladsen, så kemikaliestyringen ikke bliver et fjernt emne inde på ”Annes” kontor.

Kemikaliestyring - Et godt råd

Et godt råd i forhold til den generelle kemikaliestyring er at starte med at rydde op og smide ud, hver gang man har et produkt, som man ikke bruger mere eller som er med gammel ulovlig mærkning med de orange faresymboler.

Hvis man får smidt ud, så kommer disse produkter ikke til at benytte hverken tid eller ressourcer i virksomhedens kemikaliestyring. Ligeledes vil de heller ikke kunne udgøre en risiko for medarbejderne i tilfælde af uheld.

Det er ikke kun i forhold til den kemiske risikovurdering at kemikaliestyring er vigtig. Kemikaliestyring er også vigtig i forhold til oplag af brandfarlige og brændbare væsker eller oplag af gasser på virksomheden.

Her kan Dansk Kemidatabase også bruges idet produkter kan søges frem efter forskellige kriterier og eksporteres til Excel-ark, som man kan arbejde videre med eller man kan eksportere alle produkter og lave sorteringen i Excel-arket.

Dette gør det nemt at følge det oplag man har i forbindelse til de gældende tilladelser for virksomheden.

Kemikaliestyring og substitution

Kemikaliestyring i Dansk Kemidatabase kan som beskrevet ovenfor let anvendes til substitution af farlige kemikalier med mindre farlige kemikalier. Dette kan gøres på mange måder bland andet:

 • Man kan finde de mest problematiske produkter ved at bruge den farvekode, som vores hold af kemikere har tildelt de forskellige kemiske produkter.
 • Man kan se produkter på forskellige myndighedslister, såsom den danske kræftbekendtgørelse eller kandidatlisten.
 • Man kan søge på bestemte indholdsstoffer ud fra deres navn eller CAS-nummer i Dansk Kemidatabase og derved finde produkterne, som indeholder disse.

Dansk Kemidatabase indeholder også et punkt i kemisk risikovurdering skabelonen, hvor man kan notere sine substitutionsovervejelser og derved kan kemikaliestyring i Dansk Kemidatabase komme hele vejen rundt om substitution af de farligste produkter i virksomheden.

Læs om H sætninger og om regler for kemikaliestyring hos Arbejdstilsynet.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
20.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 17.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk