Har du styr på din kemiske risikovurdering?

Siden kravet om arbejdspladsbrugsanvisningerne (APB’erne) bortfaldt den 1. juli 2019, har virksomheder, som har medarbejdere, som håndterer kemi eller udsættes for kemi skullet udarbejde kemiske risikovurderinger.

Eller downloade vores gratis guide her

Kemisk risikovurdering med Dansk Kemidatabase

Udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger er en del af virksomhedens minimums (arbejdsmiljø)forpligtigelser som omfatter:

 • En liste over virksomhedens produkter
 • Opdaterede sikkerhedsdatablade tilgængelige for medarbejderne
 • Udarbejdede kemiske risikovurderinger
 • Fokus på instruktion og oplæring af medarbejderne
 • Arbejde med substitution

Dansk Kemidatabase er et kemistyringssystem og rådgivningskoncept, som hjælper din virksomhed med at imødekomme netop disse!

I det følgende har vi fokus på de kemiske risikovurderinger, men du kan læse om alle virksomhedens kemiske minimums (arbejdsmiljø)forpligtigelser i vores guide til netop dette eller tage vores test, som viser dig, om din virksomhed lever op til disse.

En kemisk risikovurdering er en del af den almindelige APV og skal revideres minimum hvert tredje år. Den kemiske risikovurdering skal dog også revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i din virksomheds brug af kemi, eller hvis I overgår til at bruge nye kemikalietyper.

En kemisk risikovurdering består af følgende konkrete aktiviteter

Når du skal udarbejde de kemiske risikovurderinger, kan du følge denne køreplan:

 • Kortlæg virksomhedens kemiske produkter og ryd op!
 • Indhent nyeste sikkerhedsdatablade
 • Beskriv arbejdsopgaver og processer
 • Udarbejd de kemiske risikovurderinger
 • Instruer medarbejderne

Disse aktiviteter vil vi gennemgå i det følgende.

Kortlæg og ryd op!

Start med at kortlægge jeres kemiske produkter. I har måske allerede en liste over jeres kemiske produkter, med sørg for at denne er opdateret! Ekstra produkter har det nemlig med at gemme sig i skabe og skuffer! Så afsted med dig – få registeret jeres faktiske kemiske produkter. Udarbejder I de kemiske risikovurderinger ud fra de produkter, ”I tror”, I har stående, så er opgaven kun halvt løst.

kemisk apv hos Dansk Kemidatabase

Skil dig af med alle de kemiske produkter, som I ikke længere bruger! Har I stadig produkter stående med de gamle orange piktogrammer, så er det også tid til at skille jer med disse. Denne mærkning udgik for flere år siden, så der er også stor sandsynlighed for, at de produkter er for gamle.

Skil jer ved samme lejlighed af med alle de produkter, som I ikke længere bruger. Jo, jo… der kan jo komme en dag, hvor de måååååske kunne være belejlige at have, men i mellemtiden medfører de bare unødvendig administration for dig.

Indhent opdaterede sikkerhedsdatablade

Få nu indhentet de sidste nye udgaver af sikkerhedsdatabladene tilhørende jeres kemiske produkter. Har I ikke de sidste nye oplysninger, så kommer de kemiske risikovurderinger til at bygge på forkerte oplysninger.

Få styr på din kemisk risikovurdering

Har din virksomhed abonnement hos os, kan I tilkøbe funktionen KemReg og foretage registreringen via tablet eller mobil. Læs mere om KemReg her.

Kortlæg arbejdsopgaver- og processer

Se nu på dine tilbageværende kemiske produkter – hvad bruger I dem egentligt til? Kortlæg jeres overordnede arbejdsopgaver og find ud af, hvilke kemiske produkter, der anvendes til disse. Få både kortlagt, hvilke arbejdsopgaver, hvor der anvendes kemiske produkter, men også de arbejdsopgaver hvor der dannes kemiske påvirkninger (procesgenererede påvirkninger), som støv, gasser, dampe, aerosoler, røg fra svejsning/lodning og partikler fra bl.a. dieseludstødning. De procesgenerede påvirkninger vender vi tilbage til.

Du kan nu gå i gang med udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger! 

Udarbejd de kemiske risikovurderinger

Formålet med de kemiske risikovurderinger er, som tidligere beskrevet, at kortlægge, om jeres medarbejdere udsættes unødigt for kemiske stoffer og/eller materialer. Sagt på en anden måde, så er formålet at kontrollere, om der er huller i medarbejdernes ”kemiske sikkerhedsnet”. Er der det, skal det udbedres – for ingen skal arbejde over hullede sikkerhedsnet!

Arbejdsmiljøorganisationen skal inddrages i udarbejdelsen, og de kemiske risikovurderinger skal være skriftlige, men der er intet formkrav. Der er dog 7 vurderingselementer, der skal overvejes under udarbejdelsen af en kemisk risikovurdering:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Det nemmeste er dog at udarbejde de kemiske risikovurderinger i en skabelon – denne leverer vi sammen med hjælpetekster, som gør dig i stand til nemt at løse opgaven. Vi har selvfølgelig indarbejdet de 7 vurderingselementer!

Finder du i forbindelse med udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger ”huller i sikkerhedsnettet”, så skal de udbedres. Har den kemiske risikovurdering kortlagt noget, som fx skal forbedres eller udbedres, skal dette overføres til APV’ens handlingsplan med angivelse af løsning, ansvarlig og tidsfrist. I mellemtiden kan det være nødvendigt at implementere midlertidige foranstaltninger, som fx ekstra værnemidler.

Den kemiske risikovurdering kan også vise dig, at der er produkter, som I med fordel kan skille jer af med (substitution) – da de er farlige, og I ikke kan beskytte medarbejderne tilstrækkeligt.

Instruer medarbejderne

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er klædt på til at udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

kemisk risikovurdering

Det er vigtigt, at medarbejdernes instruktioner også er baseret på de eventuelle risici, som afdækkes under udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger. Disse er et rigtigt godt værktøj til instruktionen af medarbejderne!

Husk de kemiske risikovurderinger for det, som ”dannes”

De kemiske risikovurderinger skal ikke kun omhandle de arbejdsopgaver – eller processer, hvor der anvendes kemiske produkter. Du skal også forholde dig til de påvirkninger som kan dannes eller frigives i forbindelse med en arbejdsopgave – de procesgenererede påvirkninger. Eksempler på procesgenererede påvirkninger er fx træstøv, støv generelt, partikler fra dieselmotorer, røg fra lodning eller svejsning, gasser, dampe m.m.

Det kan være nemt at finde de procesgenerede påvirkninger på virksomheden – men hvordan vurderer du dem i forbindelse med de kemiske risikovurderinger? De kommer jo ikke med et sikkerhedsdatablad, som det fx er tilfældet med dine rengøringsmidler eller værkstedsprodukter….

For at gøre det nemmere for dig at vurdere de procesgenerede påvirkninger, har vi, i vores værktøj til de kemiske risikovurderinger, lavet en lang række hjælpetekster, som gør dig i stand til at vurdere de procesgenererede påvirkninger – så kan du stedet fokusere på udarbejdelsen!

Undgå at alle skal opfinde den dybe tallerken!

Udarbejder du de kemiske risikovurderinger i lange regneark uden at dele dem på tværs i organisationen? Så har du måske kolleger, som står og skal lave stort set det samme arbejde som dig! Undgå i stedet, at alle skal opfinde den dybe tallerken, effektiviser arbejdet med de kemiske produkter og del viden på tværs med Dansk Kemidatabase!

dansk kemidatabase hjælper med kemisk risikovurdering

Så i stedet for at opfinde den – så lån i stedet den dybe tallerken af kollegaen! Du kan blive inspireret af de kemiske risikovurderinger lavet i en anden afdeling – du kan faktisk også kopiere tidligere udarbejdede kemiske risikovurderinger og nemt revidere disse, så de passer til netop dine opgaver, så du ikke hele tiden starter fra nul!

Udover at spare tid, gør vidensdeling på tværs det også nemmere at finde et fælles fodslag og omfang i forhold til de kemiske risikovurderinger. Vidensdelingen understøtter samtidig en fælles forståelse og systematisk tilgang til opgaven. De kemiske risikovurderinger skal jo ikke kun udarbejdes – de skal også revideres minimum hvert tredje år (eller ved væsentlige ændringer i arbejdet eller de anvendte produkter).

Kemisk risikovurdering - undgå at lave disse 3 fejl

Vi kemikere bag Dansk Kemidatabase har arbejdet med mange forskellige virksomheder i mange forskellige brancher og har i den forbindelse set mange eksempler på de kemiske risikovurderinger – både rigtigt gode og det modsatte. Baseret på dette arbejde har vi kunne se 3 fejltagelser som ofte bliver begået under udarbejdelsen af disse:

• Der er ikke ryddet op i de kemiske produkter!
• Man har ikke forholdt sig til de problematiske produkter
• Der fokuseres på enkelte produkter, fremfor overordnede arbejdsopgaver

For at komme godt i gang med de kemiske risikovurderinger er det vigtigt at gøre et godt forarbejde. Fælles for de 3 nævnte fejl er, at der mangler noget forarbejde!

Der er ikke ryddet op i de kemiske produkter!

På de fleste danske arbejdspladser står der flere kemiske produkter, end dem som faktisk bliver anvendt. Hvorfor er de der? Fordi de plejer at være der!

Der kan være tale om fejlkøb, produkter som tidligere har været anvendt eller noget helt andet. Så hvorfor beholder vi dem? Fordi vi en dag måååååske kommer til at bruge dem.

Lad os være ærlige overfor hinanden – den dag kommer ikke!

Udarbejd et overblik over hvilke kemiske produkter, I faktisk bruger og hvad I bruger dem til, altså hvilke arbejdsopgaver de indgår i – det er vigtigt i forhold til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger.

Tjek samtidigt op på om I har kemiske produkter stående med de gamle orange piktogrammer. Hvis det er tilfældet, så få disse bortskaffet, da denne mærkning udgik i 2017. Nedenstående piktogrammer er udgået:

kemisk risikovurdering

Disse piktogrammer er de gældende:

kemisk risikovurdering

Skil dig forsvarligt af med de kemiske produkter som ikke længere anvendes, men skil dig ikke af med sikkerhedsdatabladene. Disse skal du nemlig gemmes i 10 år efter sidste levering eller anvendelse. Når du sletter et produkt fra din bruger i Dansk Kemidatabase ender produktet automatisk i jeres eget arkiv – på den måde holder Dansk Kemidatabase styr på dine kemiske produkters sikkerhedsdatablade – også dem du ikke længere anvender.

Ved at gennemgå din kemi, får du både et overblik over dine kemiske produkter og deres anvendelse (hvilke arbejdsopgaver de indgår i) – dette er vigtigt i forhold til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger.

Indhent nu opdaterende sikkerhedsdatablade på de resterende produkter. Baserer du de kemiske risikovurderinger på oplysninger i forældede sikkerhedsdatablade, risikerer du fx at overse relevante risici. Selvom der er tale om produkter, som du har anvendte i mange år, kan fx produkters indholdsstoffer ændre klassifikation eller produkter kan ændre sammensætning, som også kan påvirke produkters klassifikation, mærkning.

Hvis du fx troede at et produkt kun var irriterende ved hud- eller øjenkontakt, men det derimod var ætsende – så kan det have stor betydning for resultatet af den kemiske risikovurdering. Den kemiske risikovurdering skal afdække eventuelle risici i forbindelse med arbejdet med kemien – derfor skal den udarbejdes på baggrund af opdaterende oplysninger. Med et Service Plus abonnement sørger vi for at holde dine sikkerhedsdatablade opdaterede.

Man har ikke forholdt sig til de problematiske produkter

Hvad er problematiske produkter? Det er produkter der er meget sundhedsfarlige (kræftrisikable, allergifremkaldende m.m.). En del sundhedsfarer vil fremgå af etiketten – desværre er der også en del som ikke altid kan gennemskues ved at læse etiketten. Et overblik over de problematiske produkter er dog også vigtigt i forbindelse med udarbejdelsen af den kemiske risikovurdering!

Et produkt kan fx have et indhold af et kræftrisikabelt stof fra den danske Kræftbekendtgørelse, som ikke nødvendigvis vil være fulgt af en fareklassificering, signalord eller et farepiktogram på produktet. Ses der udelukkede på produktets mærkning, vil sådanne tilfælde altså ikke blive opdaget.

Vores værktøj til kemisk risikovurdering, gør det nemt for dig at forholde dig til, hvordan dine produkter er sundhedsfarlige – også de sundhedsfarer som er svære at gennemskue via etiketten. Vores kemikere udarbejder let-forståeligt og kvalitetssikret materiale for alle dine kemiske produkter. For hvert produkt kan du under feltet ”Sundhedsfarer” se, hvordan dine produkter er sundhedsfarlige – også de sundhedsfarer som du ikke nødvendigvis kan gennemskue ved at læse etiketten. Det er også disse kvalitetssikrede informationer, som vores værktøj til kemisk risikovurdering ”kigger ind i”.

Der fokuseres på enkelte produkter, fremfor overordnede arbejdsopgaver

Ikke nok med at mange af vores kemiske produkter står der, fordi ”det plejer de at gøre”. I forbindelse med udarbejdelsen af kemiske risikovurderinger, så har vi også en tendens til at gøre det som ”vi plejer at gøre”. I dette tilfælde er der tale om, at man udarbejder den kemiske risikovurdering, som vi udarbejdede de gamle arbejdspladsbrugsanvisninger (kravet om disse bortfaldt d. 1. juli 2019).

Arbejdspladsbrugsanvisninger blev ofte udarbejdet ud fra denne køreplan

Et kemiske produkt → et sikkerhedsdatablad → en arbejdspladsbrugsanvisning

Problemet er bare, at arbejdspladsbrugsanvisningen beskrev det ideelle arbejde – den måde vi ideelt set gerne ville have, at der blev arbejdet med produktet.  Men det er jo sjældent, det som sker i virkeligheden…

Formålet med den kemiske risikovurdering er derimod at kortlægge arbejdsopgaver, for af finde ud af, om kolleger eller medarbejdere udsættes for noget, de ikke skal udsættes for. Vi skal altså forholde os til den måde, som der faktisk arbejdes med vores kemi.

Sagt på en anden måde, så leder vi efter hullerne i det kemiske sikkerhedsnet, så vi kan få det lappet og dermed øge sikkerheden! Ville du bryde dig om at arbejde over et hullet sikkerhedsnet?

100 kemiske produkter er altså ikke ensbetydende med 100 kemiske risikovurderinger! Langt fra!

Prøv i stedet følgende køreplan

En overordnet arbejdsopgave → de produkter som anvendes → en kemisk risikovurdering

Forskellen mellem disse to køreplaner er vigtig! For at kunne finde hullerne i sikkerhedsnettet er det vigtigt, at forholde sig til arbejdsopgaven som den faktisk udføres. I stedet for den måde vi ønsker, den skal udføres på.

Så find i stedet din indre Sherlock Holmes frem og vær nysgerrig på dine kollegers arbejde – hvordan arbejder de egentligt med kemien?!

Kom godt i gang med Dansk Kemidatabase

Download vores trinvise guide til udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger. Vores guide hjælper dig på vej – både før, under og efter udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger. Download den her.

Kontakt os på 3010 9630 eller danskkemidatabase@joblife.dk og hør mere om kemisk risikovurdering – og hvordan du kommer i gang.

Læs om sikkerhedsdatablad, APV og risikovurdering skabelon

Læs også om dine andre forpligtigelser på Arbejdstilsynet hjemmeside.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Lever I op til jeres kemiske forpligtigelser?