Har du styr på din kemiske risikovurdering?

En kemiske risikovurdering er en del af den almindelige APV og skal revideres minimum hvert tredje år. Den skal dog også revideres, hvis der sker væsentlige ændringer i din virksomheds brug af kemi, eller hvis I overgår til at bruge nye kemikalietyper.

Eller downloade vores gratis guide her

få hjælp til kemisk risikovurdering

Få hjælp til kemisk risikovurdering

En kemisk risikovurdering kortlægger din virksomheds arbejde med kemiske produkter. Samtidig bliver det afdækket, hvor og hvordan medarbejderne kan blive udsat for farlige kemikalier eller stoffer, der bliver dannet under en arbejdsproces. Formålet er at fjerne eller forebygge risikoen, så I skaber et altid godt og sikkert arbejdsmiljø for virksomhedens medarbejdere.

Din virksomheds oplæring og instruktion af medarbejderne skal ske med afsæt i den kemiske risikovurdering. På den måde bliver sikkert arbejde med farlig kemi en integreret del af hverdagen.

I skal jævnligt føre tilsyn med, at instruktionen bliver overholdt, og at arbejdet med kemi foregår sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Vi hjælper din virksomhed i mål

Dansk Kemidatabase tilbyder at hjælpe din virksomhed helt i mål med en kemisk risikovurdering. Vi bidrager også gerne til udvalgte faser i arbejdet alt efter jeres ønsker og behov. 

Vi kan fx gennemføre risikovurderinger ude i din virksomhed i samarbejde med de ansvarlige på området. Vi kan også bidrage med kvalitetssikring af den risikovurdering, du og din virksomhed selv har udarbejdet.

Dansk Kemidatabase tilbyder endvidere målrettede kurser og workshops, der klæder din arbejdsmiljøorganisation på til selv at udarbejde risikovurderinger.

En kemisk risikovurdering består af følgende konkrete aktiviteter:

Indhentning af opdaterede sikkerhedsdatablade på de kemiske produkter, I anvender, og udarbejdelse af en komplet produktliste. Har din virksomhed abonnement hos os, kan I tilkøbe funktionen KemReg og foretage registreringen via tablet eller mobil. Læs mere om KemReg her.

Kortlægning af de arbejdsprocesser, hvor der bliver arbejdet med kemiske produkter, eller hvor medarbejdere bliver udsat for kemiske stoffer, støv, stænk, dampe, aerosoler, røg fra svejsning/lodning og gasser fra bl.a. dieseludstødning.

Vurdering af arbejdsprocesserne i din virksomhed, og afklaring af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, I vil gøre brug af. Det kan fx være ventilation, handsker og åndedrætsværn samt specifikke regler for, hvem der må arbejde med produkterne.

Udarbejdelse af en plan for medarbejdernes oplæring og instruktion. 

En kemisk risikovurdering indebærer også afklaring af, hvilke produkter eller processer, der udvikler kemiske stoffer, som kan erstattes med noget mindre farligt.

Instruktion af de medarbejder, der arbejdet med kemiske produkter, og dem, der indgår i arbejdsprocesser, hvor de kan blive udsat for farlige stoffer. Alle medarbejdere skal jævnligt instrueres i de kemiske produkter, de arbejder med.

Kemisk risikovurdering - undgå at lave disse 3 fejl

Vi kemikere bag Dansk Kemidatabase har arbejdet med mange forskellige virksomheder i mange forskellige brancher og har i den forbindelse set mange eksempler på en kemisk risikovurdering – både rigtigt gode og det modsatte. Baseret på dette arbejde har vi kunne se 3 fejltagelser som ofte bliver begået under udarbejdelsen af disse:

  • Der er ikke ryddet op i de kemiske produkter!
  • Man har ikke forholdt sig til de problematiske produkter
  • Der fokuseres på enkelte produkter, fremfor overordnede arbejdsopgaver


For at komme godt i gang med en kemisk risikovurdering er det vigtigt at gøre et godt forarbejde. Fælles for de 3 nævnte fejl er, at der mangler noget forarbejde!

Der er ikke ryddet op i de kemiske produkter!

På de fleste danske arbejdspladser står der flere kemiske produkter, end dem som faktisk bliver anvendt. Hvorfor er de der? Fordi de plejer at være der!

Der kan være tale om fejlkøb, produkter som tidligere har været anvendt eller noget helt andet. Så hvorfor beholder vi dem? Fordi vi en dag måååååske kommer til at bruge dem.

Lad os være ærlige overfor hinanden – den dag kommer ikke!

Udarbejd et overblik over hvilke kemiske produkter, I faktisk bruger og hvad I bruger dem til, altså hvilke arbejdsopgaver de indgår i – det er vigtigt i forhold til udarbejdelsen af en kemisk risikovurdering.

Tjek samtidigt op på om I har kemiske produkter stående med de gamle orange piktogrammer. Hvis det er tilfældet, så få disse bortskaffet, da denne mærkning udgik i 2017. Nedenstående piktogrammer er udgået:

kemisk risikovurdering

Disse piktogrammer er de gældende:

kemisk risikovurdering

Skil dig forsvarligt af med de kemiske produkter som ikke længere anvendes, men skil dig ikke af med sikkerhedsdatabladene. Disse skal du nemlig gemmes i 10 år efter sidste levering eller anvendelse. Når du sletter et produkt fra din bruger i Dansk Kemidatabase ender produktet automatisk i jeres eget arkiv – på den måde holder Dansk Kemidatabase styr på dine kemiske produkters sikkerhedsdatablade – også dem du ikke længere anvender.

Ved at gennemgå din kemi, får du både et overblik over dine kemiske produkter og deres anvendelse (hvilke arbejdsopgaver de indgår i) – dette er vigtigt i forhold til udarbejdelsen af en kemisk risikovurdering.

Indhent nu opdaterende sikkerhedsdatablade på de resterende produkter. Baserer du de kemiske risikovurderinger på oplysninger i forældede sikkerhedsdatablade, risikerer du fx at overse relevante risici. Selvom der er tale om produkter, som du har anvendte i mange år, kan fx produkters indholdsstoffer ændre klassifikation eller produkter kan ændre sammensætning, som også kan påvirke produkters klassifikation, mærkning.

Hvis du fx troede at et produkt kun var irriterende ved hud- eller øjenkontakt, men det derimod var ætsende – så kan det have stor betydning for resultatet af en kemisk risikovurdering. Den skal afdække eventuelle risici i forbindelse med arbejdet med kemien – derfor skal den udarbejdes på baggrund af opdaterende oplysninger. Med et Service Service Plus abonnement sørger vi for at holde dine sikkerhedsdatablade opdaterede.

Man har ikke forholdt sig til de problematiske produkter

Hvad er problematiske produkter? Det er produkter der er meget sundhedsfarlige (kræftrisikable, allergifremkaldende m.m.). En del sundhedsfarer vil fremgå af etiketten – desværre er der også en del som ikke altid kan gennemskues ved at læse etiketten. Et overblik over de problematiske produkter er dog også vigtigt i forbindelse med udarbejdelsen af en kemisk risikovurdering!

Et produkt kan fx have et indhold af et kræftrisikabelt stof fra den danske Kræftbekendtgørelse, som ikke nødvendigvis vil være fulgt af en fareklassificering, signalord eller et farepiktogram på produktet. Ses der udelukkede på produktets mærkning, vil sådanne tilfælde altså ikke blive opdaget.

Vores værktøj til en kemisk risikovurdering, gør det nemt for dig at forholde dig til, hvordan dine produkter er sundsfarlige – også de sundhedsfarer som er svære at gennemskue via etiketten. Vores kemikere udarbejder let-forståeligt og kvalitetssikret materiale for alle dine kemiske produkter. For hvert produkt kan du under feltet ”Sundhedsfarer” se, hvordan dine produkter er sundhedsfarlige – også de sundhedsfarer som du ikke nødvendigvis kan gennemskue ved at læse etiketten. Det er også disse kvalitetssikrede informationer, som vores værktøj til kemisk risikovurdering ”kigger ind i”.

Der fokuseres på enkelte produkter, fremfor overordnede arbejdsopgaver

Ikke nok med at mange af vores kemiske produkter står der, fordi ”det plejer de at gøre”. I forbindelse med udarbejdelsen af en kemisk risikovurdering, så har vi også en tendens til at gøre det som ”vi plejer at gøre”. I dette tilfælde er der tale om, at man udarbejder en kemisk risikovurdering, som vi udarbejdede de gamle arbejdspladsbrugsanvisninger (kravet om disse bortfaldt d. 1. juli 2019).

Arbejdspladsbrugsanvisninger blev ofte udarbejdet ud fra denne køreplan:

Et kemiske produkt → et sikkerhedsdatablad → en arbejdspladsbrugsanvisning

Problemet er bare, at arbejdspladsbrugsanvisningen beskrev det ideelle arbejde – den måde vi ideelt set gerne ville have, at der blev arbejdet med produktet.  Men det er jo sjældent, det som sker i virkeligheden… Formålet med en kemisk risikovurdering er derimod at kortlægge arbejdsopgaver, for af finde ud af, om kolleger eller medarbejdere udsættes for noget, de ikke skal udsættes for. Vi skal altså forholde os til den måde, som der faktisk arbejdes med vores kemi. Sagt på en anden måde, så leder vi efter hullerne i det kemiske sikkerhedsnet, så vi kan få det lappet og dermed øge sikkerheden! Ville du bryde dig om at arbejde over et hullet sikkerhedsnet? Arbejdstilsynet rådgiver ift. risikovurdering – det kan du læse mere om her.

Prøv i stedet følgende køreplan:

En overordnet arbejdsopgave → de produkter som anvendes → en kemisk risikovurdering

Forskellen mellem disse to køreplaner er vigtig! For at kunne finde hullerne i sikkerhedsnettet er det vigtigt, at forholde sig til arbejdsopgaven som den faktisk udføres. I stedet for den måde vi ønsker, den skal udføres på.

Så find i stedet din indre Sherlock Holmes frem og vær nysgerrig på dine kollegers arbejde – hvordan arbejder de egentligt med kemien?!

Kom godt i gang med Dansk Kemidatabase

Kontakt os på 3010 9630 eller danskkemidatabase@joblife.dk og hør mere om kemisk risikovurdering – og hvordan du kommer i gang.

Læs om sikkerhedsdatablad, APV og risikovurdering skabelon

Læs også om dine andre forpligtigelser på Arbejdstilsynet hjemmeside.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
20.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 17.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Lever I op til jeres kemiske forpligtigelser?