Instruktion og oplæring ved håndtering af kemiske produkter

Virksomhedens medarbejdere skal være instrueret, så de kan udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Og det skal de selvfølgeligt også, når de håndterer kemiske produkter eller udsættes for kemi i forbindelse med deres arbejde! Instruktionen skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold, der gør sig gældende på din virksomhed, i den konkrete arbejdssituation eller arbejdsopgave.

instruktion og oplæring ved kemiske produkter

Medarbejderne skal altid have modtaget instruktion, inden arbejdet med de kemiske produkter påbegyndes, så medarbejderne både ved, hvordan arbejdet skal udføres, hvilke sundhedsrisici der er forbundet med produkterne, hvilke eventuelle værnemidler der skal anvendes m.m. En del af disse informationer findes i de kemiske produkters sikkerhedsdatablade. Arbejdsgiver skal sikre, at de ansatte har adgang til sikkerhedsdatablade fra leverandører for de farlige stoffer og materialer, de arbejder med – og de skal være opdaterede! Arbejdsgiveren skal derfor sørge for at anskaffe sikkerhedsdatabladene fra leverandørerne, hvis de ikke er blevet leveret sammen med stofferne og materialerne.

Hvem skal sørge for instruktion?

Det er altid arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er klædt på til at udføre deres arbejde sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt!

Altid!

Det er dog ikke ensbetydende med, at arbejdsgiveren selv skal udføre instruktionen – dette ansvar kan videregives til andre kyndige personer. Det er desuden vigtigt, at medarbejdernes instruktion også er baseret på de eventuelle risici, som afdækkes under udarbejdelsen af de kemiske risikovurderinger.

I hvilket omfang skal der instrueres?

Helt generelt skal arbejdsgiveren især sørge for at den ansattes instrueres:

 • Ved ansættelser og nye arbejdsopgaver.
 • Ved forflyttelse og ændring af arbejdsopgaver.
 • Ved indførelse af nyt eller ændring af eksisterende arbejdsudstyr, teknologi, arbejdsprocesser, arbejde med udsættelse for stoffer og materialer.

I forhold til de kemiske produkter, kan en ændring i arbejdsopgaven også være, hvis der implementeres nye kemiske produkter, eller hvis et kemisk produkt ændrer klassifikation.

Mundtlig eller skriftligt instruktion?

Oplæringen og instruktionen er mundtlig. Den understøttes dog af skriftligt materiale, i visse situationer, fx:

 • Når der arbejdes med, eller der er risiko for udsættelse for særligt farlige stoffer og materialer, herunder mellemprodukter og affald, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader.
 • Når der er særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, fx processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.
 • Når den kemiske risikovurdering i øvrigt tilsiger det, fx når der arbejdes med mange forskellige farlige kemikalier, der kræver forskellige sikkerhedsforanstaltninger, fx forskellige typer egnede handsker.
 • Når der går et stykke tid imellem, at man bruger et farligt stof eller materiale.

Udover at medarbejderne skal have modtaget en effektiv og fyldestgørende instruktion, skal de også have adgang til det skriftlige materiale, hvis det er blevet anvendt under instruktionen. Sagt på en anden måde… Hvis DU har brug for understøttende skriftligt materiale, når du instruerer medarbejdere – så har DE også brug for det understøttende skriftlige materiale efter instruktionen!

Instruktion - hvor ofte?

Instruktionen skal gentages efter behov. Her skal der tages hensyn til de forskellige medarbejdere og deres forudsætninger, fx uddannelsesbaggrund, teknisk forståelse, sproglig forståelse, alder, rutine m.m. 

instruktion og oplæring ved kemiske produkter

Det er fx særligt vigtigt at have et særligt fokus på unge og nyansatte! Instruktionen skal ske i arbejdstiden og eventuelle udgifter til instruktion skal betales af arbejdsgiveren.

En underskrift er dokumentation for tilstrækkelig instruktion?

Vi kemikere bag Dansk Kemidatabase har ofte hørt denne sætning: ”Han/hun har underskrevet den skriftlige instruktion – så det må betyde, at det var godt nok!”

Nej!

En underskrift er ikke dokumentation for at instruktionen har været tilstrækkelig. Det er højst dokumentation for, at den har fundet sted. Det afgørende er, om den ansatte rent faktisk har modtaget instruktion og har forstået den!

Dansk Kemidatabase - vi gør det svære nemt

Skab overblik med et kemikaliestyringssystem!

Dansk Kemidatabase gør det let og overskueligt at have styr på den kemiske dokumentation og imødekomme dine kemiske minimumsforpligtigelser ift. arbejdsmiljøet:

 1. En liste over virksomhedens produkter
 2. Opdaterede sikkerhedsdatablade tilgængelige for medarbejderne
 3. Udarbejdede kemiske risikovurderinger
 4. Instruktion og oplæring af medarbejderne
 5. Gjort overvejelser ift. substitution

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem, som hjælper dig med at få styr på dine kemiske forpligtigelser. Dansk Kemidatabases instruktioner er lavet ud fra kvalitetssikrede oplysninger – der er altså ikke tale om et automatisk udtræk af oplysninger fra produkternes datablade. 

Dansk Kemidatabases kemikere kvalitetssikrer databladenes oplysninger og holder disse op imod diverse myndighedslister samt dansk arbejdsmiljølovgivning. Dette gøres for at fange størstedelen af sikkerhedsdatabladenes eventuelle fejl og mangler, så brugerne af Dansk Kemidatabase trygt kan tage udgangspunkt i disse, hvad enten det er i forhold til instruktion og oplæring eller udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger.

Vi gør det kort og forståeligt – lige til at gå til!

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk