Hvad er formålet med REACH-forordningen?

Helt kort – så er formålet med REACH-forordningen at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljø!

REACH

REACH-forordningen indeholder bestemmelser for registrering (Registration), vurdering (Evaluation) og godkendelse (Authorisation) af kemikalier (Chemicals) i EU. Hvad disse bestemmelser indebærer, vil vi kort gennemgå for dig i det følgende.

Registrering (Registration)

Alle producenter og importører, der fremstiller eller importerer kemiske stoffer i EU i mængder over 1 ton pr. år, er forpligtet til at registrere stofferne hos kemikalieagenturet (ECHA – European Chemicals Agency).

Oplysninger om stoffernes miljø- og sundhedsfarlige egenskaber skal gives ved registreringen af stofferne. Kravene, til hvilke oplysninger virksomhederne skal give, er beskrevet i REACH-forordningen.

Det er altså op til virksomhederne at bevise, at et stof kan anvendes sikkert og uden fare for mennesker og miljø. Før REACH-forordningen var det op til myndighederne at bevise, at et stof var farligt for mennesker og miljø og regulere anvendelsen af stoffet.

Vurdering (Evaluation)

På baggrund af alle oplysningerne om stofferne vurderer EU’s medlemsstater/myndighederne/ECHA’s videnskabelige udvalg, hvilke stoffer, der er bekymrende og særligt problematiske i forhold til menneskers sundhed og miljøet, og om farerne ved stofferne kan håndteres. Vurderingen kan bl.a. medføre, at stoffet skal undersøges nærmere, stoffets anvendelse begrænses, eller at stoffet helt forbydes!

Godkendelse (Authorisation)

I REACH-forordningen findes bestemmelser om, at der skal føres en liste over særligt problematiske stoffer (Kandidatlisten). Særligt problematiske stoffer er stoffer, der bl.a. er kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, meget miljøfarlige eller hormonforstyrrende for mennesker og/eller miljø.

Stofferne på Kandidatlisten er kandidater til at komme på Godkendelseslisten, hvilket betyder, at stofferne er forbudte, medmindre virksomheden sender en ansøgning og får en godkendelse til fortsat brug af stoffet. Leverandører af kemiske produkter eller en artikel, fx en plastemballage eller søm, med et indholdsstof fra Kandidatlisten, skal oplyse om det, hvis det kemiske produkt indeholder 0,1 % eller derover, eller hvis artiklen indeholder over 0,1 %. Læs mere om, hvordan man skelner imellem en ”artikel” og et ”kemikalie” HER.

Sikkerhedsdatablade

REACH-forordningen (artikel 31) angiver desuden, hvilke kemiske produkter leverandøren skal udarbejde sikkerhedsdatablade for! I Bilag II til REACH-forordningen kan man læse alle de spændende detaljer om kravene til indholdet i sikkerhedsdatabladet.

Sikkerhedsdatabladet skal sikre, at informationen om kemiske produkter kendes af alle i leverandørkæden lige fra producenten/importøren af et stof videre til virksomheder, der fremstiller/importerer malinger, lime, rengøringsmidler og til virksomheder, der anvender produkterne professionelt eller industrielt.

REACH-forordningen er for os kemikere, bag Dansk Kemidatabase, et stærkt værktøj! Det er noget, vi bruger i hverdagen, hvor vores mål er – at gøre det svære nemt!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk