Arbejdstilsynets rolle og opgaver

Arbejdstilsynet (AT) er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet og fører tilsyn med arbejdsmiljøforholdene på virksomheder i Danmark og formidler samtidig arbejdsmiljøfaglig viden. Grundlaget for tilsynsbesøgene er arbejdsmiljøloven. Det er arbejdsmiljøloven, som sætter rammerne for Arbejdstilsynets arbejde og opgaver.

Selvom Arbejdstilsynet er den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet, er det virksomhedens eget ansvar, at arbejdsforholdene på virksomheden er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.

Når de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet kommer forbi din virksomhed, kan der blive set på både de fysiske og psykiske arbejdsmiljøforhold. Under de fysiske arbejdsmiljøforhold hører også det kemiske arbejdsmiljøområde. Der kan fx blive set på, om virksomhedens medarbejdere eksponeres for farlig kemi, om de kemiske produkter og rørsystemer er mærket korrekt, om der er tilstrækkelig ventilation, om medarbejderne har den nødvendige uddannelse til håndtering af de kemiske produkter, om de relevante dokumenter er opdaterede og tilgængelige for medarbejderne (fx sikkerhedsdatablade og de kemiske risikovurderinger) m.m.

arbejdstilsynet

Hvis det under et besøg fra Arbejdstilsynet konstateres, at der er forhold på din virksomhed, som ikke lever op til lovens krav, har Arbejdstilsynet forskellige reaktionsmuligheder. Arbejdstilsynet kan fx give et påbud med frist, et kompetencepåbud, et forbud, en administrativ bøde eller en politianmeldelse, hvis din virksomhed ikke lever op til pligterne efter arbejdsmiljøloven. Arbejdstilsynet har også andre handlemuligheder – læs mere om Arbejdstilsynets reaktionsmuligheder her.

Påbud med frist

Hvis der gives et påbud med frist, betyder det, at din virksomhed kan fortsætte med arbejdet, men at der skal findes en permanent løsning på en problemstilling inden fristens udløb.

Kompetencepåbud

Giver Arbejdstilsynet din virksomhed et kompetencepåbud, betyder det, at I skal bruge de kompetencer, der skal til, for at sikre, at I kan imødekomme et påbud om at løse konkrete arbejdsmiljøproblemer og forbygge lignende problemstillinger. Der findes 5 forskellige typer kompetencepåbud.

Et eksempel på et kompetencepåbud er et kompetencepåbud om undersøgelse af substitution af stoffer og materialer. Det vil sige, at din virksomhed skal undersøge mulighederne for at substituere stoffer og materialer på virksomheden.

arbejdstilsynet

I skal undersøge, om farlige stoffer og materialer kan erstattes med ufarlige, mindre farlige eller mindre generende stoffer, materialer eller arbejdsprocesser.

Forbud

Hvis din virksomhed under et tilsynsbesøg fra Arbejdstilsynet modtager et forbud, betyder det, at arbejdet skal stoppes øjeblikkeligt og det ikke må genoptages, før det kan udføres fuldt forsvarligt. Forbud gives, hvis der vurderes at være en overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed og sundhed.

En administrativ bøde

Arbejdstilsynet har også mulighed for at udstede administrative bøder. Du kan betale bøden, uden at overtrædelsen af arbejdsmiljøloven bliver anmeldt til politiet. Der er dog forhold som skal gøre sig gældende, for at Arbejdstilsynet kan udstede en administrativ bøde:

  • Når der er tale om klare og ukomplicerede sager, hvor der er en dokumenteret risiko for ulykker eller erhvervssygdomme.
  • Når der foreligger en klar retspraksis på området.
  • Når modtageren af bøden ikke har modsat sig, at sagen afgøres på denne måde.

Alle de nævnte betingelser skal være opfyldt, før Arbejdstilsynet kan udstede en bøde til din virksomhed. Hvis det ikke er tilfældet, kan Arbejdstilsynet i stedet sende en anmeldelse til politiet.

Politianmeldelse

Din virksomhed kan blive anmeldt til politiet, hvis der er tale om en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven, eller hvis I ikke har rettet jer efter Arbejdstilsynets påbud. Politiet kan efterfølgende rejse tiltale mod din virksomhed. Det er anklagemyndigheden, der bestemmer, om der skal rejses tiltale mod virksomheden, og det er anklagemyndigheden, der har bevisbyrden. Overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen straffes oftest med en bøde, men det kan i særligt grove tilfælde medføre frihedsstraf.

Dansk Kemidatabase - vi gør det svære nemt!

Dansk Kemidatabase er et kemikaliestyringssystem og rådgivningskoncept, som gør det let og overskueligt for dig at have styr på den kemiske dokumentation og imødekomme dine kemiske minimumsforpligtigelser ift. arbejdsmiljøet:

Dansk Kemidatabases mission er at gøre det svære nemt!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk