Ny klassifikation af borsyre

- Lavere grænse for klassifikation af borsyre!

Dette er vigtigt at vide, da borsyre og forskellige borater (dibortrioxid; dinatriumtetraborat, vandfrit; tetrabordinatriumheptaoxid, hydrat; orthoborsyre, natriumsalt; dinatriumtetraborat decahydrat (borax decahydrat); dinatriumtetraborat pentahydrat (borax pentahydrat)) er reproduktionstoksiske. Det betyder, at disse kan have virkninger som nedsat frugtbarhed, forstyrrelse af sæddannelsen og skadelige virkninger på kønskirtlerne og fosterets udvikling.

Borsyre og de nævnte borater er klassificeret ”Kan skade forplantningsevnen” og ”Kan skade det ufødte barn” (Repr. 1B, H360FD). Hidtil har disse stoffer haft en specifik koncentrationsgrænse (klassificeringsgrænse), varierende fra 3,1 % til 8,5 %. For borsyres vedkommende ligger klassificeringsgrænsen på 5,5 %.

Stoffernes specifikke koncentrationsgrænser ophæves og erstattes af generiske koncentrationsgrænser, så fremover skal borsyre og de nævnte borater i blandinger/kemiske produkter klassificeres ud fra den lavere, generiske koncentrationsgrænse på 0,3%. Det vil sige, at blandinger, der indeholder 0,3 % af disse borforbindelser eller derover, skal klassificeres Repr. 1B; H360FD og mærkes med farepiktogrammet GHS08, signalordet FARE og faresætning H360FD.

Ændringen af klassificeringsgrænsen er gældende fra d. 17. december 2022.

Hvad betyder det for dig?

Når ændringen i klassificeringsgrænsen slår igennem på fareetiketter for produkter med borsyre, skal virksomheder, der anvender disse produkter, indsende en giftmeddelelse herom til Arbejdstilsynet på virk.dk. Umiddelbart efter virksomheden har indtastet og sendt oplysningerne, får virksomheden en kvittering for, at Arbejdstilsynet har modtaget og registreret giftmeddelelsen. Det betyder også at produkterne, der får ovennævnte klassificering og mærkning, skal opbevares under lås.

Anvendelse af borsyre og borater

Borsyre og borater er industrikemikalier, der anvendes som mellemprodukter til fremstilling af andre kemikalier eller som stoffer ved fremstilling af f.eks. glas, metaller, cementer, smøremidler, fedtstoffer, blæk og rengøringsmidler. Nogle borater er også aktive stoffer i biocidholdige produkter som antimikrobielle stoffer og træbeskyttelsesmidler.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?