CLP-forordningen - mærkning af kemiske produkter

Arbejder du med kemi til dagligt, fx i forbindelse med det kemiske arbejdsmiljøområde, så kender du sikkert til CLP-forordningen. Men er det ikke det, du fylder dagene med, så tænker du måske: ”Hvad er CLP-forordningen og hvad skal den bruges til”? Er dette tilfældet, så læs du bare videre – vi prøver at give en indflyvning til CLP-forordningen i det følgende.

CLP-forordningen - mærkning af kemiske produkter

Hvad er CLP-forordningen?

CLP-forordningen indeholder bestemmelser for klassificering, mærkning og emballering af kemikalier. Sagt på en anden måde, så vil det sige, at CLP-forordningen er rettesnor for, hvad der er farligt, og hvordan dette skal formidles på produktets etiket. I CLP-forordningen finder man også bestemmelserne for, hvordan etiketten med faremærkningen til emballagen skal se ud, og hvad den skal indeholde.

Alle producenter og importører, der blander eller importerer kemikalier og sælger eller leverer dem videre, er forpligtet til at benytte reglerne i CLP-forordningen til at bestemme klassificeringen, mærkningen af deres kemikalier og opfylde emballeringskravene. Læs mere om dette her.

Hvad skal CLP-forordningen bruges til?

Formålet med CLP-forordningen er at sikre et højt beskyttelsesniveau for menneskers sundhed og miljø. Ved klassificering i CLP-forordningen forstås, at kemikaliets farlige egenskaber bliver kortlagt. De farlige egenskaber kan være sundhedsfarlige egenskaber, fx at det kemiske produkt er farligt ved indtagelse, eller at indånding af dampe fra produktet kan forårsage sløvhed og svimmelhed. Farlige egenskaber i CLP-forordningen er også miljøfarlige egenskaber, f.eks. produktet er meget giftigt for vandlevende organismer eller fysiske/kemiske egenskaber som at produktet er yderst brandfarligt.

Mærkningen, som fås ved at bruge reglerne i CLP-forordningen, skal fremgå af produktets fareetiket. Mærkningen på fareetiketten skal give brugerne oplysninger om, hvordan kemikaliet er farligt, og hvordan de anvender produktet på en sikker måde, så forholdsregler kan tages for at beskytte sig selv og miljøet. Læs mere om de kemiske produkters faremærkning og lær at forstå etiketterne her.

CLP-forordningen

Udover at produkternes mærkning skal være i orden, skal emballagen også være det, og derfor indeholder CLP-forordningen krav til emballager, så uheld, hvor kemikalieemballager går i stykker eller lækker ved normal brug og håndtering, forebygges.

CLP-forordningen indeholder desuden krav om, at leverandører af kemikalier med sundhedsfarer eller fysiske farer, som leveres til forbrugere eller professionelle, skal indberette oplysninger om kemikaliets farlighed til et giftinformationscenter i EU.

På emballagen skal leverandøren tydeligt anføre en UFI-kode, som man bliver bedt om, når man ved en ulykke søger lægehjælp hos Giftlinjen. En UFI-kode er en kode bestående af 16 tegn, også kaldet den unikke formelidentifikator (UFI). Det er nøje beskrevet i CLP-forordningen, hvilke oplysninger der skal anføres om produktet, så lægen kan slå oplysningerne op og give de helt rigtige anvisninger.

Hvis du ønsker et let overblik over CLP-mærkningen, kan du hente vores kemiplakat her, som beskriver CLP-mærkningen og hierarkiet mellem de forskellige farer med de farligste øverst.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk