APV regler - Hvilke krav gælder for jeres virksomhed i forhold til arbejde med kemiske produkter?

Den 1. juli 2019 blev de gamle regler om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger erstattet af nye APV regler, som stiller krav til en risikovurdering af alt arbejde med kemiske produkter – den såkaldte kemiske risikovurdering/ kemiske APV. APV regler er en forkortelse af Arbejdspladsvurderings regler.

APV regler

APV regler

Kort fortalt, går disse APV regler overordnet ud på, at man på arbejdspladsen skal tage højde for:

 • Hvordan de kemiske produkter bliver brugt i virksomheden
 • Hvilke farer, der er forbundet med dette arbejde
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger og eventuelt personlige værnemidler, der skal til for at beskytte medarbejderne tilstrækkeligt.

Disse informationer bruges som grundlag for instruktion af medarbejderne i forhold til arbejdet med de kemiske produkter.

Hvilke krav gælder i dag?

Når der på virksomheden er medarbejdere, som håndterer kemi eller udsættes for kemi, er der en række minimumsforpligtigelser, som skal overholdes:

 • Der skal være en skriftlig kemisk risikovurdering.
 • Der skal være adgang til sikkerhedsdatablade for alle ansatte.
 • Der skal være en liste over alle kemiske produkter på arbejdspladsen
 • Der er øget fokus på instruktion og oplæring.

Kravene om adgang til sikkerhedsdatablade og en liste over kemiske produkter på arbejdspladsen er ikke nye. De var også krævet, før de nye APV regler trådte i kraft. Kravet om kemisk risikovurdering er en af de store forskelle fra de gamle regler om arbejdspladsbrugsanvisninger (APB) til de nye APV regler.

Med de nye APV regler anbefales det, at der risikovurderes på en arbejdsproces fremfor blot at se på de enkelte produkter, som det var tilfældet med de gamle arbejdspladsbrugsanvisninger. Dansk Kemidatabase hjælper dig med at overholde alle overstående krav – let og overskueligt.

Dansk kemidatabase afholder også flere gratis webinarer, der uddyber flere af de krav, der hører under de gældende APV regler, fx webinar om kemisk risikovurdering.

Kemisk risikovurdering

Der står i de nye APV regler, at den kemiske risikovurdering skal udarbejdes, hver gang ansatte arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, inklusiv de procesgenererede påvirkninger, som fx svejserøg, slibestøv, træstøv eller dieselos, som ikke kommer med et sikkerhedsdatablad. Det er især disse påvirkninger uden sikkerhedsdatablade, som vi kemikere bag Dansk Kemidatabase oplever, der bliver glemt, idet støv eller røg ikke er et ”indkøbt produkt”.

Der er dog ”kemi” i det procesgenererede røg, støv og os, og for at kunne risikovurdere på farerne er det også nødvendigt at kende mere til disse. Det er fx væsentligt at vide, om der arbejdes med løvtræ og om det anvendte træ er imprægneret for at kunne vurdere den egentlige fare ved støvdannelsen.

For at gøre det mere overkommeligt at udarbejde de kemiske risikovurderinger har vi i Dansk kemidatabase udviklet en række hjælpetekster, som gør dig i stand til at lave din kemiske risikovurdering – både på det som ”dannes” og det som ”anvendes”.

Den skriftlige kemiske risikovurdering skal indeholde følgende punkter, som defineret i de nye APV regler:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Punkterne 1, 2, 3, 5, 6 og 7 går ud på at bestemme, hvordan der arbejdes med kemiske produkter, samt hvilke farer dette indebærer for medarbejderne. Punkt 4 omhandler de forholdsregler, som man har eller skal have for at beskytte medarbejderne.

apv regler

Uddybelsen af hvad disse 7 punkter helt præcist indebærer, står i bekendtgørelsen BEK 1793 18/12/2015 ”Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)”, den er rettet til efter de nye APV regler.

Dette kan så, ifølge de nye APV regler, resultere i forbedringsforslag eller substitution af farlige kemiske produkter med mindre farlige, før man ender ud med instruktion og oplæring for medarbejderne. Hensigten med de gældende APV regler er at kortlægge og risikovurdere arbejdet med kemiske stoffer og materialer, så unødig udsættelse for kemi kan forebygges.

Den ”almindelige” APV

Den kemiske risikovurdering er en del af den almindelig APV og derfor gælder også de overordnede APV regler, som sikrer, at man vurderer arbejdsmiljøet i sin helhed og tager hånd om de udfordringer, der måtte være for at sikre en sund arbejdsplads.

De overordnede APV regler består af fem dele:

 • En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen.
 • En vurdering af de problemer, som bliver opdaget.
 • En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret.
 • En plan for, hvordan der skal følges op.
 • En kortlægning af arbejdspladsens sygefravær.

Disse APV regler gælder også på det kemiske område, hvor de kan formuleres sådan:

 • Alt arbejde med kemi skal kortlægges, så man kan finde farerne ved dette arbejde.
 • De fundne farer ved arbejde med kemi vurderes i forhold til forholdsregler og eventuelt personlige værnemidler, som kan beskytte medarbejderne tilstrækkeligt.
 • Der laves en handlingsplan for de forholdsregler, som skal etableres eller implementeres med en ansvarlig person og en tidsfrist.
 • Der følges op på, om de nødvendige forholdsregler er korrekt implementeret og vurderes på, om det nu er tilstrækkeligt for at beskytte medarbejderne.

Kort fortalt, giver de nye APV regler retningslinjer for, hvordan man kan sikre, at alt arbejde med kemiske produkter på en arbejdsplads er sikkert for alle medarbejdere, og ligesom den almindelige APV skal dette holdes vedlige og revideres mindst hvert 3. år.

Læs også om Arbejdstilsynets regler på området her.

Virksomhedens fordele ved arbejdet med APV regler

Ved at efterleve gældende APV regler er det selvsagt, at arbejdspladsmiljøet bliver vurderet og gransket, og der arbejdes hen imod et mere sikkert og godt arbejdsmiljø. Men, det er ikke den eneste fordel ved at arbejde med APV regler med henblik på at opnå et godt arbejdsmiljø.

Når der er et godt arbejdsmiljø, og APV regler efterkommes, vil det betyde, at virksomheden vil have færre ulykker, og risikoen for erhvervsbetingede sygdomme mindskes (også omkostningerne derved). Når virksomheden opnår et godt arbejdsmiljø, vil det medføre mindre sygefravær.

Sidst, men ikke mindst giver et godt arbejdsmiljø motivation, arbejdsglæde og deraf også produktivitet hos medarbejderne.

For nogle kan APV regler og APV arbejdet virke bøvlet og langhåret, men udbyttet er til at få øje på. Vi kemikere bag Dansk Kemidatabase er en del af Joblife, – en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Arbejdet med forebyggelse, for at sikre et godt arbejdsmiljø, skaber bedre arbejdspladser. Det mener vi giver bedre resultater for virksomheden. Det kan opsummeres som: Better Jobs, Better Results!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk