APV regler - Hvilke krav gælder for jeres virksomhed i forhold til arbejde med kemiske produkter?

Den 1. juli 2019 blev de gamle regler om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger erstattet af nye APV regler, som stiller krav til en risikovurdering af alt arbejde med kemiske produkter.

APV regler

APV regler

Kort fortalt så går disse APV regler overordnet ud på, at man på arbejdspladsen skal tage højde for:

 • Hvordan de kemiske produkter bliver brugt i virksomheden
 • Hvilke farer, der er forbundet med dette arbejde
 • Hvilke forebyggende foranstaltninger og eventuelt personlige værnemidler, der skal til for at beskytte medarbejderne tilstrækkeligt.


Disse informationer bruges så som grundlag for instruktion af medarbejderne i forhold til arbejdet med de kemiske produkter.

Hvilke krav gælder i dag?

Kravene i de gældende APV regler er:

 • Der skal være en skriftlig kemisk risikovurdering.
 • Der skal være adgang til sikkerhedsdatablade for alle ansatte.
 • Der skal være en liste over alle kemiske produkter på arbejdspladsen
 • Der er øget fokus på instruktion og oplæring.


Kravene om adgang til sikkerhedsdatablade og en liste over kemiske produkter på arbejdspladsen er ikke nye. De var også krævet, før de nye APV regler trådte i kraft. Dansk Kemidatabase hjælper dig med at overholde alle overstående krav – let og overskueligt.

Kemisk risikovurdering

Det står i de nye APV regler, at den kemiske risikovurdering skal udarbejdes, hver gang ansatte arbejder med eller kan blive udsat for farlige stoffer og materialer, inklusiv de procesgenererede påvirkninger, som f.eks. svejserøg, slibestøv eller dieselos, som man jo ikke har et sikkerhedsdatablad for. Det er især disse påvirkninger uden sikkerhedsdatablade, som vi kemikere bag Dansk Kemidatabase oplever, der bliver glemt. Derfor har vi i vores værktøj til udarbejdelse af de kemiske risikovurderinger også en række hjælpetekster, som gør dig i stand til at lave din kemiske risikovurdering – både på det som ”dannes” og det som ”anvendes”.

Den skriftlige kemiske risikovurdering skal indeholde følgende punkter, som defineret i de nye APV regler:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

 

Det står i bekendtgørelsen, hvad disse 7 punkter helt præcist indebærer, da den er rettet til efter de nye APV regler, men kort fortalt så går punkterne 1, 2, 3, 5, 6 og 7 ud på at finde ud af, hvordan der arbejdes med kemiske produkter og hvilke farer dette indebærer for medarbejderne. Punkt 4 omhandler de forholdsregler, som man har eller skal have for at beskytte medarbejderne.

Dette kan så, ifølge de nye APV regler, resultere i forbedringsforslag eller substitution af farlige kemiske produkter med mindre farlige, før man ender ud med instruktion og oplæring for medarbejderne.

Den ”almindelige” APV

Den kemiske risikovurdering er en del af de overordnede APV regler, som sikrer, at man vurderer arbejdsmiljøet i sin helhed og tager hånd om de udfordringer, der måtte være for at sikre en sund arbejdsplads.

De overordnede APV regler består af fem dele:

 • En kortlægning af arbejdsmiljøforholdene på arbejdspladsen.
 • En vurdering af de problemer, som bliver opdaget.
 • En handlingsplan for arbejdsmiljøet, hvor opgaverne er prioriteret.
 • En plan for, hvordan der skal følges op.
 • En kortlægning af arbejdspladsens sygefravær.

Disse APV regler gælder også på det kemiske område, hvor de kan formuleres sådan:

 • Alt arbejde med kemi skal kortlægges, så man kan finde farerne ved dette arbejde.
 • De fundne farer ved arbejde med kemi vurderes i forhold til forholdsregler og eventuelt personlige værnemidler, som kan beskytte medarbejderne tilstrækkeligt.
 • Der laves en handlingsplan for de forholdsregler, som skal etableres eller implementeres med en ansvarlig person og en tidsfrist.
 • Der følges op på om de nødvendige forholdsregler er korrekt implementeret og vurderes på, om det nu er tilstrækkeligt for at beskytte medarbejderne.

Kort fortalt så giver de nye APV regler retningslinjer for, hvordan man kan sikre at alt arbejde med kemiske produkter på en arbejdsplads er sikkert for alle medarbejdere og ligesom den almindelige APV skal dette holdes vedlige og revideres mindst hvert 3. år.

Læs også om Arbejdstilsynets regler på området her.

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.