ADR - et regelsæt som mange er omfattet af!

ADR står for ” Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route” og er et regelsæt for transporten af farligt gods ad vej.

Dette betyder ikke, at der ikke er regler for transporten af farligt gods i fly, med skib m.m. 

kend adr reglerne

Dette betyder ikke, at der ikke er regler for transporten af farligt gods i fly, med skib m.m. Disse transporter er bare ikke dækket af regelsættet i ADR, men af andre regelsæt:

  • Ved transport med tog gælder RID
  • Ved transport til søs gælder IMDG
  • Og ved transport i fly gælder IATA

ADR indeholder altså forskrifter for vejtransport med hensyn til emballering, lastsikring, afmærkning af farligt gods og køretøjer samt testkriterier for emballager, tanke og køretøjer.

Det betyder også, at man kan have en transport af farligt gods, som er omfattet af flere regler. Fx farligt gods, som bliver kørt i lastbil (ADR) til en havn, for derefter at blive transportere med skib (IMDG) eller til en lufthavn og transporteret i fly (IATA).

Hvad er farligt gods?

Farligt gods er produkter, som udgør en akut fare for enten mennesker eller miljøet, hvis der sker et uheld under transporten af dem. Her er ikke tale om alle mulige obskure produkter, som vi ikke kommer i kontakt med i vores hverdag. Slet ikke faktisk.

adr regler

Der er fx tale om brandfarlige væsker eller brandfarlige faste stoffer, trykflasker og sprayflasker, giftige eller smittefarlige stoffer, radioaktive stoffer og radioaktive kilder, syrer/baser og andre ætsende stoffer, litiumbatterier, stoffer som er farlige for miljøet, airbags, eksplosiver og fyrværkeri.

Skal de transporteres ad vej, skal transporten ske efter forskrifterne i ADR!

Hvordan ved du, hvilke af dine produkter, som er ”farligt gods”?

Det fremgår af et kemisk produkts sikkerhedsdatablad (punkt 14), om produktet er farligt gods og omfattet af de forskellige regler. Alternativt kan man se, om produktet allerede er mærket med faresedler for farligt gods.

Man kan også kigge efter farepiktogrammerne for farlige kemikalier. Alle produkter med andre piktogrammer end udråbstegn og ”eksploderende mand” er farligt gods og omfattet af ADR.

Farligt gods fra start til slut

En farligt gods transport starter før selve transporten. Allerede ved pakning eller påfyldning af de farlige kemikalier gælder ADR-reglerne. Selve transporten slutter så i den anden ende, når det farlige gods bliver ”sat på jorden” efter at være blevet losset af lastbilen.

Dette betyder, at en venlig truckfører, som hjælper chaufføren med at losse lastbilen også er omfattet af transporten af farligt gods og dermed skal have en grunduddannelse i ADR-reglerne (Kapitel 1.3.).

Farligt gods fra start til slut

En farligt gods transport starter før selve transporten. Allerede ved pakning eller påfyldning af de farlige kemikalier gælder ADR-reglerne. Selve transporten slutter så i den anden ende, når det farlige gods bliver ”sat på jorden” efter at være blevet losset af lastbilen.

Dette betyder, at en venlig truckfører, som hjælper chaufføren med at losse lastbilen også er omfattet af transporten af farligt gods og dermed skal have en grunduddannelse i ADR-reglerne (Kapitel 1.3.).

Hvilke dele af reglerne er man omfattet af?

Alt efter transporten og emballagestørrelserne kan man være omfattet af forskellige dele af ADR.

Man kan som håndværker køre efter ”montørreglen”, hvor man transporterer det farlige gods, som man selv skal bruge til at løse en opgave.

Man kan transportere små mænger (milliliter/gram) efter reglerne for undtagne mængder eller lidt større mængder (ca. 5 liter eller kg i hver emballage) efter reglerne for begrænsede mængder.

Ved større emballager eller særligt farligt gods kan man transportere efter reglerne for frimængde eller det fulde regelsæt.

Ved transport under det fulde regelsæt skal man have en tilknyttet sikkerhedsrådgiver og chaufføren skal have en særlig uddannelse i ADR.

Den krævede uddannelse ift. ADR

Der er tre overordnede uddannelser defineret i ADR:

  • Kapitel 1.3. uddannelse (en grunduddannelse indenfor farligt gods)
  • Chaufføruddannelse (ADR-bevis)
  • Uddannelse som sikkerhedsrådgiver

Alle personer involveret i et eller flere trin af farligt gods transporten skal som minimum have en kapitel 1.3. grunduddannelse, og denne bør fornys hvert 5. år.

En chauffør, som skal køre med farligt gods efter det fulde regelsæt, skal have et ADR-bevis. Hvis de skal køre med eksplosiver og/eller radioaktive stoffer, skal de også have en passende overbygning.

En sikkerhedsrådgiver skal have en passende uddannelse og skal bestå en todelt eksamen.

Begge uddannelser skal suppleres med repetitionskurser/eksamener mindst hvert 5. år.

Den krævede uddannelse ift. ADR

Få styr på din virksomheds transporter af farligt gods i Danmark under ADR med Dansk Kemidatabases Transportmodul!

Transport af farligt gods til fx medarbejdere på byggepladser eller virksomheders lagre og depoter er underlagt regler og krav om bl.a. uddannelse, sikkerhedsudstyr og dokumentation.

Dansk Kemidatabases transportmodul gør det nemt for dig og din virksomhed at udforme det transportdokument, som skal følge med transporten ad landevejen til afleveringsstedet. Transportmodulet sikrer, at dokumentet indeholder alle lovpligtige oplysninger, og at disse er noteret korrekt. Du kan desuden sparre med vores sikkerhedsrådgivere ift. transporten af farligt gods, uddannelse af medarbejdere, generel sikkerhedsrådgivning m.m.

Lær Dansk Kemidatabase at kende på 75 sekunder

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?