Anvendelse af stinkskabe ved håndtering af kemi

Når der på virksomheden er medarbejdere, som håndterer kemiske produkter, skal det forhindres, at de udsættes unødigt for kemisk påvirkning. Afhængigt af de kemiske produkters form (væske, pulver, gasser, aerosoler m.m.), kan medarbejderne udsættes for kemi på forskellig vis – der er så at sige forskellige eksponeringsveje.

stinkskabe

Afhængigt af opgaven, kan der være risiko for:

 • Øjenkontakt
 • Hudkontakt
 • Indånding
 • Indtagelse

Arbejder medarbejdere helt eller delvist i et laboratorie, kan risici for dette mindskes ved at arbejde med kemien i et stinkskab.

Et stinkskab er et delvist lukket og ventileret arbejdsområde, hvor medarbejderen kan håndtere kemi, mens spredning af fx gasser, dampe og aerosoler minimeres. Medarbejderen har desuden mulighed for at beskytte sig mod fx stænk ved at arbejde i stinkskabet og køre stinkskabets luge ned. Et stinkskab kan betragtes som en forebyggende foranstaltning.

Der findes forskellige typer af stinkskabe, og valget afhænger af, hvad stinkskabet skal bruges til. Det er derfor relevant at forholde sig til følgende punkter ved valg af stinkskab.

 • Hvilken type stoffer/materialer skal der arbejdes med?
 • Hvilken type arbejde skal udføres i skabet (fx analysearbejde, forskning/undervisning, kemiarbejde mv.)?
 • Kan der forekomme arbejde med processer, der kræver særlig personbeskyttelse?
 • Hvilke typer tekniske installationer (fx vand, gas, el) er der behov for?

Hvordan ”fungerer” et stinkskab?

Stinkskabet fungerer ved at have konstant undertryk i skabet i forhold til arbejdsrummet, hvor skabet er placeret. Til stinkskabet hører en alarmanordning, som skal gøre medarbejderne opmærksomme på, hvis stinkskabets funktion ikke er tilstrækkelig. Det kan gøres vha. lys- og/eller lydsignal.

Hvad er kravene til et stinkskab?

For at yde tilstrækkelig sikkerhed, anbefales det generelt, at lufthastigheden i lugeåbningen skal være 0,5 m/s, når der arbejdes i stinkskabet. For at spare på energien kan lufthastigheden nedsættes til 0,3 m/s, når lugen lukkes og der ikke står medarbejdere og arbejder i stinkskabet. Dette kan kontrolleres med lufthastighedsmålinger.

Stinkskabe og kemisk risikovurdering

Når der på virksomheden er medarbejdere, som arbejder med eller udsættes for kemi, skal der udarbejdes en kemisk risikovurdering.

Der er ikke noget formkrav til den kemiske risikovurdering, men der er krav om skriftlighed, og så er der 7 vurderingselementer, man skal forholde sig til:

 1. Stoffernes og materialernes farlige egenskaber
 2. Eksponeringsgrad, -type og -varighed
 3. Omstændighederne ved arbejdet med de farlige stoffer og materialer, herunder mængden
 4. Virkningen af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes
 5. Erfaringer fra arbejdsmedicinske undersøgelser
 6. Arbejdstilsynets grænseværdier
 7. Leverandøroplysninger om sikkerhed og sundhed

Anvendelsen af stinkskabe hører under ”virkning af forebyggende foranstaltninger, der er truffet eller skal træffes”. I Dansk Kemidatabases værktøj til den kemiske risikovurdering leverer vi hjælpetekster, som guider dig igennem disse vurderingselementer. Det gør dig i stand til nemt at løse opgaven med den kemiske risikovurdering. Joblifes kemikere bag Dansk Kemidatabase kan desuden kontrollere funktionen af både dine stinkskabe samt dine punktudsug, så du er sikker på, at disse yder tilstrækkeligt, fremfor at give falsk tryghed!

Lær Dansk Kemidatabase at kende

Tegn et
Gratisabonnement

Lær os at kende – helt gratis. Hvis din virksomhed har op til 10 kemiske produkter, kan du tegne et Gratisabonnement og få indblik i de mange fordele ved at samarbejde med Dansk Kemidatabase.

Overblik over
21.000 produkter

Dansk Kemidatabase indeholder instruktioner på over 21.000 gængse produkter fra mere end 2000 leverandører.
– Og der kommer hele tiden flere til.

Uddannelser
og kurser

Dansk Kemidatabase arrangerer kurser og uddannelsesforløb, som er målrettet vores kunder. Vi tilbyder bl.a. et dagskursus i arbejdsmiljø og et grundkursus i risikovurdering.   

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk