Mere ny mærkning på vej – miljøfarlige stoffer!

Miljøfare… kan det ikke være lige meget, for det påvirker jo ikke mig?

Det korte svar er nej! 

Specielt kan kemiske stoffer, der bliver ved med at være i miljøet, udgøre en særlig fare for at ophobes i mennesker og dyr, når først de er sluppet ud. Og er de ude, så er de ikke sådan til at komme af med igen. Vi kommer altså ikke nødvendigvis i direkte kontakte med disse stoffer i første omgang, men udsættes alligevel for dem. 

Miljøfarlige stoffer - et tilbageblik

Mange husker måske DDT, der blev anvendt til bekæmpelse af insekter, bl.a. møl.  

DDT var yderst effektiv til bekæmpelse af insekter, men i 1960’erne og 70’erne konstaterede man, at DDT påvirkede nervesystemet, og at det kunne være hormonforstyrrende samt kræftfremkaldende. Der blev derfor indført et forbud mod DDT. Da stoffet har været anvendt i store mængder i mange år, og da det nedbrydes meget langsomt i naturen, findes det stort set overalt på jorden, dog i meget små mængder. I fedt finder man typisk 0,002-0,007 mg DDT/kg, da DDT hovedsageligt ophobes i animalsk fedt. Så mange år efter et forbud, finder vi det altså stadig bl.a. i vores mad. 

 

Miljøfarlige stoffer - nu

I den senere tid har der været fokus på PFAS (en gruppe af per- og polyfluoralkylstoffer), der blandt andet har været brugt i brandslukningsskum.  

De er heller ikke let-nedbrydelige, kan også forblive i miljøet i årtier og giver anledning til bekymring for mennesker og miljø. 

Sagt på en anden måde – de er problematiske! 

Vi har allerede fareklasser og mærkning, som angiver at kemiske produkter indeholder miljøfarlige stoffer, men EU-kommissionen arbejder på at indføre nye fareklasser og en mærkning for disse særligt miljøfarlige stoffer i lovgivningen for klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen). Det skal altså være endnu tydeligere, hvordan eventuelle miljøfarlige stoffer påvirker miljøet. 

Desuden har EU også fokus på at indføre kriterier og nye fareklasser/mærkning for stoffer, der er: 

  • PMT-stoffer, stoffer som er persistente, mobile og toksiske. 
  • vPvM-stoffer, stoffer der er meget persistente og meget mobile.  

 

PMT- og vPvM-stoffer er stoffer, som bliver ved med at være i miljøet og som er mobile i vandkredsløb. De kan forurene/kontaminere vores drikkevandsressourcer og udgøre en fare for vores helbred via drikkevandet. 

Det skal altså være endnu tydeligere, hvordan eventuelle miljøfarlige stoffer påvirker miljøet og os.  

Miljøfarlige stoffer

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk