”Kemi”-året, der gik

Der har været fart på det kemiske arbejdsmiljøområde. Har du brug for en genopfriskning over kemi-året der gik, så er den her til dig.

Kræftrisikoen ved xylen

I Danmark er ethylbenzen omfattet af kræftbekendtgørelsen, og kommercielt tilgængeligt xylen indeholder en urenhed på 10-20% ethylbenzen, men det er mange producenter, specielt udenfor Danmark, ikke klar over, og derfor mangler denne information tit i sikkerhedsdatablade. Slutbrugere risikerer altså at arbejde med et produkt, som indeholder et kræftrisikabelt stof uden at have kendskab til det. Det kan medføre, at man ikke tager de nødvendige forholdsregler i arbejdet med produktet, eller man ikke er vidende omkring substitutionspligten.


Så kig efter xylen (med CAS-nummer 1330-20-7) iblandt indholdsstofferne, når I køber nye produkter, specielt ved disse produkttyper:

• Malinger/lakker
• Opløsningsmidler/rensemidler
• Tætningsmasser
• Isocyanat/epoxy-holdige produkter

Omklassificering af trimethoxyvinylsilan

Den 1. marts 2022 blev klassificeringen af trimethoxyvinylsilan ændret til Skin Sens. 1B; H317 – ”Kan forårsage allergisk hudreaktion”. Trimethoxyvinylsilan anvendes ofte i lim, fugemasse, maling og polymerer som er uklassificerede, og ændringen vil dermed give anledning til mange omklassificeringer af produkter, som ellers var umærkede. I Dansk Kemidatabase betyder det, at når der kommer nye sikkerhedsdatablade på produkter indeholdende trumethoxyvinylsilan, og instruktionen bliver opdateret, så vil farligheden kunne blive ændret fra en grå prik til tre røde. Ligeledes vil anvendelsesbegrænsningen ”Unge under 18 år må ikke arbejde med produktet. Særlige regler gælder for unge under uddannelse.” også træde i kraft.

                

ABC-vurdering som en del af værktøjskassen

Kemikalier, som kommer i virksomhedens spildevand, skal overholde en række krav både i forhold til mennesker og miljøet. Det betyder, at de mest sundhedsskadelige kemikalier ikke må komme i spildevandet, men også en række miljøfarlige kemikalier må heller ikke komme i spildevandet.

“ABC-vurderingen kan bruges som et screeningsværktøj inden fx nye rengøringsmidler købes hjem, således man undgår produkter, som kræver ekstra rensning af spildevandet, eller bortskaffelse på anden vis.” udtaler vores kemiingeniør, Mie Baunwall Brander.

 

Nye søgefunktioner i Dansk Kemidatabase

Det er nu muligt at fremsøge en samlet liste over de af virksomhedens produkter, som er blevet opdateret. Opdateringen vil fremgå som en stjernemarkering ud for produktnavnet med angivelse af ændringen, når der peges på stjernen.

Der kan i det overordnede søgefelt på alle arbejdssteder søges på ordet ”Stjernemarkering”, og en liste med alle ændrede produkter fremkommer. Systemet foreslår selv søgningen, når der skrives ”stjerne” i søgefeltet.

I den liste der fremkommer, kan det ses, hvad det er for en ændring, der udløser stjernen. Det er samme tekst, som fremkommer, når der peges på en stjerne med musen, men her kan man hurtigere få et overblik i listeform.

En anden søgemulighed, der også er blevet tilgængelig i løbet af 2022, er muligheden for at søge på produkttype. Ved at skrive ”type” i søgefeltet, så fremkommer en masse produkttyper, og dermed er det nu muligt at få en samlet oversigt over fx virksomhedens smøremidler.

                  

Sikkerhedsdatabladenes nye format

I sensommeren og efteråret 2022 var det helt store fokus på sikkerhedsdatablade, og nye krav til disse, som trådet i kraft 1. januar 2023. Den væsentligste ændring er det øgede fokus på hormonforstyrrende egenskaber.

Det kan være en udfordring at gennemskue, om et sikkerhedsdatablad er udarbejdet efter de nye regler, men en god tommelfingerregel er, kig efter pkt. 11.2 og 12.7 i sikkerhedsdatabladet. Disse afsnit handler om både sundheds- og miljøfaren for produktet, og hvert afsnit har fået sit eget underpunkt med fokus på hormonforstyrrende effekter. Det tager tid for leverandørerne at få opdateret deres sikkerhedsdatablade med disse nye informationer, men vil du have et hurtigt overblik over virksomhedens produkter, som indeholder hormonforstyrrende stoffer, så skriv ”Liste” i søgefeltet, og vælg herefter ”Hormonforstyrrende”.

                   

Ny klassifikation af borsyre

Den 17. december 2022 trådte en ændring i kraft for borsyre og nogle forskellige borater. Tidligere har et produkt måtte indeholde op til 5,5% borsyre før produktet skulle mærkes med ”Kan skade forplantningsevnen” og ”Kan skade det ufødte barn” (Repr. 1B, H360FD). Denne grænse er nu sænket til 0,3%

Det vil sige, at blandinger, der indeholder 0,3 % af disse borforbindelser eller derover, skal klassificeres Repr. 1B; H360FD og mærkes med farepiktogrammet GHS08, signalordet FARE og faresætning H360FD.

Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.

Når ændringen i klassificeringsgrænsen slår igennem på fareetiketter for produkter med borsyre, skal virksomheder, der anvender disse produkter, indsende en giftmeddelelse herom til Arbejdstilsynet på virk.dk. Umiddelbart efter virksomheden har indtastet og sendt oplysningerne, får virksomheden en kvittering for, at Arbejdstilsynet har modtaget og registreret giftmeddelelsen. Det betyder også, at produkterne, der får ovennævnte klassificering og mærkning, skal opbevares under lås.

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?