Hormonforstyrrende stoffer – ny mærkning på vej!

Der har gennem længere tid været et øget fokus på de hormonforstyrrende stoffer i kemiske produkter. Og med god grund!

Hormoner er vigtige for alle organismer, idet de styrer vækst og udvikling, immunitet, stofskifte, forplantning og adfærd. Stoffer, der er hormonforstyrrende, kan gribe ind i det hormonale system og derved have skadelige virkninger på mennesker og andre organismer.  

ECHA (EU’s kemikalieagentur) skriver følgende på deres hjemmeside om hormonforstyrrende stoffer og deres virkninger: 

”En lang række stoffer, både naturlige og menneskeskabte, menes at være hormonforstyrrende. Undersøgelser har vist, at hormonforstyrrende stoffer kan have bevirket ændringer i menneskers helbred gennem de seneste tiår. Hertil hører faldende antal sædceller og øget forekomst af drengebørn født med misdannede kønsorganer og visse hormonfølsomme kræftformer. Undertiden ses virkningerne af et hormonforstyrrende stof først længe efter udsættelsen. For eksempel kan udsættelsen for et hormonforstyrrende stof af et foster i livmoderen påvirke helbredet hos den voksne og muligvis også kommende generationer. I naturen er der set virkninger af hormonforstyrrelser hos bløddyr, krebsdyr, fisk, krybdyr, fugle og hvirveldyr i forskellige dele af verden. For nogle arters vedkommende har hæmning af reproduktionen ført til et fald i bestanden.” 

Hormonforstyrrende stoffer er derfor problematiske, og de er fx særligt problematiske for dine gravide medarbejdere! 

Indhold af hormonforstyrrende stoffer skal kunne gennemskues!

Det skal være nemmere at gennemskue, om et kemisk produkt indeholder hormonforstyrrende stoffer. Derfor arbejder EU-kommissionen på at indføre nye fareklasser for hormonforstyrrende stoffer i lovgivningen for klassificering, mærkning og emballering (CLP-forordningen). Det skal altså fremgå af etiketten og i sikkerhedsdatabladet, om et produkt indeholder et hormonforstyrrende stof vha. mærkning

Indhold af hormonforstyrrende stoffer skal kunne gennemskues

Det er planen, at der skal være to fareklasser:  

  • En fareklasse for hormonforstyrrende egenskaber på mennesker (ED HH).  
  • En fareklasse for hormonforstyrrende egenskaber i miljøet (ED ENV). 

 

Disse fareklasser opdeles hver i to farekategorier: 

  • Kategori 1: Kendte og formodede hormonforstyrrende virkninger (ED HH 1 and ED ENV 1). 
  • Kategori 2: Mistænkt for hormonforstyrrende virkninger (ED HH 2 and ED ENV 2). 

 

De generelle koncentrationsgrænser, der udløser klassificering af en blanding som hormonforstyrrende forventes at blive: 

  • Kategori 1 ≥ 0,1 % 
  • Kategori 2 ≥ 1 % 

 

Med den kommende klassificering og mærkning af hormonforstyrrende stoffer bliver jeres virksomhed og de ansatte, der håndterer kemikalierne, gjort opmærksom på disse stoffers farlige egenskaber og I kan tage de rette forholdsregler i brug. 

faremærkning

Book en intro

Ønsker du en uforpligtende fremvisning af Dansk Kemidatabases digitale univers? Og vil du høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på kemien? Klik på en dato og book en online intro.

Har du brug for rådgivning om kemi?

Dansk Kemidatabase kommer snart på engelsk